Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Akty prawne Nr 2/2001

Olsztyn, kwiecie?-czerwiec 2001 r.

UCHWA?Y  SENATU


UCHWA?A Nr  51
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 kwietnia 2001 roku

w sprawie: ratyfikowania Porozumienia mi?dzy Konferencj? Rektorów Akademickich Szkó?  Polskich a Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 30 wrze?nia 2000 r.

Na podstawie art. 48 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 12 wrze?nia o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) z pó?n. zm. oraz w zwi?zku z § 10 ust. 1 pkt. 13 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat ratyfikuje Porozumienie mi?dzy Konferencj? Rektorów Akademickich Szkó? Polskich a Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 30 wrze?nia 2000 roku, którego tekst stanowi za??cznik do niniejszej Uchwa?y.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr 52
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 kwietnia 2001 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy naukowej z Pa?stwowym Uniwersytetem im. A. S. Puszkina w Brze?ciu.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy naukowej z Pa?stwowym Uniwersytetem im. A. S. Puszkina w Brze?ciu.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr 53
Senatu Uniwersytetu  Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 kwietnia 2001 r

w sprawie: wyra?enia zgody  na  rozwi?zanie umowy nieodp?atnego oddania prawa u?ytkowania wieczystego gruntu, po?o?onego przy ul. Szrajbera 11, w obr?bie ewidencyjnym  Nr 65  miasta Olsztyna i przekazanie tej nieruchomo?ci Gminie Olsztyn.                
                   
§ 1
Na podstawie § 10, ust.1 pkt. 3 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na  rozwi?zanie umowy – Rep. A Nr 2821/1977 z dnia 07.07.1997 r.- nieodp?atnego oddania prawa u?ytkowania wieczystego gruntu, po?o?onego  przy ul. Szrajbera 11, oznaczonego numerem dzia?ki 8/5, o pow. 3227 m2 w obr?bie ewidencyjnym Nr 65 miasta Olsztyna, KW Nr 59969 i nieodp?atne przekazanie tej nieruchomo?ci Gminie Olsztyn.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do ustalenia warunków  zbycia prawa u?ytkowania wieczystego gruntu, o którym mowa w niniejszej uchwale z zastrze?eniem, aby w tych dzia?aniach uwzgl?dni? konieczno?? utrzymania miejsc parkingowych, potrzebnych Uniwersytetowi.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A  Nr 54
Senatu Uniwersytetu  Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 kwietnia 2001 r

w sprawie: wyra?enia  zgody  na  przekazanie Gminie Olsztyn za odszkodowaniem prawa u?ytkowania wieczystego gruntu pod budow? dróg.     

§ 1
Na podstawie § 10, ust.1 pkt. 3 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod?  na  przekazanie Gminie Olsztyn za odszkodowaniem prawa u?ytkowania wieczystego gruntu o powierzchni oko?o 5,45 ha  pod budow? ulicy Tuwima i Gwiezdnej. Przekazanie nast?pi zgodnie z Ustaw?  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo?ciami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543).
§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do ustalenia warunków  zbycia prawa u?ytkowania wieczystego gruntu, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr 55
Senatu Uniwersytetu  Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 kwietnia 2001 r

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin? Stawiguda w celu przygotowania gruntów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie Tomaszkowa.
    
§ 1
W zwi?zku ze Stanowiskiem Senatu Uniwersytetu Warmi?sko–Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2001r. w sprawie problemów pracowniczych Senat wyra?a zgod? na zawarcie porozumienia z Gmin?  Stawiguda w celu przygotowania gruntów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie Tomaszkowa. Strony porozumienia podejm? dzia?ania prowadz?ce do uruchomienia terenów pod budownictwo. Nabywcy dzia?ek wskazani przez Uniwersytet b?d? partycypowa? w kosztach uzbrojenia terenu a Gmina w zamian  odst?pi od  op?at adiacenckich z tytu?u uzbrojenia terenu.

§ 2
Senat wyra?a zgod? na zbycie  Gminie 4% liczby wydzielonych dzia?ek.

§ 3
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do ustalenia warunków  zbycia prawa u?ytkowania wieczystego gruntu, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr 56
Senatu Uniwersytetu  Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 kwietnia 2001 r

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Moskiewskim Instytutem Fizyki In?ynieryjnej (Uniwersytet Techniczny).

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?, co nast?puje

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Moskiewskim Instytutem Fizyki In?ynieryjnej (Uniwersytet Techniczny).

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr 57
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 kwietnia 2001 r.

w sprawie: nadania tytu?u doktora honoris causa prof. dr. Berndowi HOFFMANOWI.

Na podstawie § 5 Statutu Uniwersytetu, uwzgl?dniaj?c przedstawiony przez promotora wniosek, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki nadaje tytu? doktora honoris causa Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

prof. dr. Berndowi HOFFMANOWI.

za wybitne osi?gni?cia naukowe w obszarze endokrynologii rozrodu zwierz?t oraz promowanie Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej UWM na forum mi?dzynarodowym.

§ 2
Wniosek promotora w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.


§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr 58
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 kwietnia 2001 r.

w sprawie: nadania tytu?u doktora honoris causa prof. dr. hab. Micha?owi KARASKOWI.

Na podstawie § 5 Statutu Uniwersytetu, uwzgl?dniaj?c przedstawiony przez promotora wniosek, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki nadaje tytu? doktora honoris causa Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

prof. dr. hab. Micha?owi KARASKOWI.

za wybitne osi?gni?cia naukowe w badaniach nad szyszynk? oraz zas?ugi w rozwoju Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej UWM.

§ 2
Wniosek promotora w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.


§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr  59
Senatu Uniwersytetu  Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 maja 2001 r

w sprawie: nadania medalu okoliczno?ciowego UWM.

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu postanawia co nast?puje.

§ 1
Senat Akademicki przyznaje medal okoliczno?ciowy UWM Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Ro?lin w Radzikowie z okazji JUBILEUSZU 50-lecia Instytutu.

§ 2
Podstaw? przyznania Medalu stanowi wniosek Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa,  za??czony do Uchwa?y, który – jako uzasadnienie - zawiera informacj? o wieloletniej wspó?pracy z IHAR.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  60
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 15 maja 2001r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2000 rok.

§ 1
Na podstawie opinii bieg?ych rewidentów przeprowadzaj?cych badanie sprawozdania finansowego Uczelni, Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2000 rok, na które sk?ada si?:

1) bilans sporz?dzony na dzie? 31 grudnia 2000 roku
zamykaj?cy si? po stronie aktywów i pasywów kwot?         140.650.739,01 z?

2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
wykazuj?cy ujemny wynik finansowy - strata netto w kwocie           4.402.439,19 z?

3) informacja dodatkowa

4) sprawozdanie z przep?ywu ?rodków pieni??nych, wykazuj?ce
zmniejszenie stanu ?rodków pieni??nych netto w ci?gu badanego
okresu na sum?               - 5.650.621,70 z?

§ 2
Strat? netto w kwocie 4.402.439,19 z? nale?y odnie?? w ci??ar funduszu zasadniczego.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr 61
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 15 maja 2001 r.

w sprawie: planu rzeczowo-finansowego na rok 2001.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U Nr 65 poz. 385) oraz § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, postanawia si? co nast?puje.

§ 1
Projekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2001 opracowany na podstawie przyznanej pismem MEN nr DE-I-0333-0-9/2001 z dnia 27 marca 2001 r. dotacji na dzia?alno?? dydaktyczn?, dotacji KBN na dzia?alno?? statutow? i badania w?asne oraz przychodów w?asnych uczelni zawiera po stronie przychodów i kosztów przedstawione poni?ej kwoty:

• przychody ogó?em   171 065,2 tys. z?
• koszty ogó?em   171 065,2 tys. z?
• wynik finansowy   0

§ 2
Przedstawiony projekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2001, Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala jako plan rzeczowo-finansowy Uczelni.

§ 3
Bior?c pod uwag? stopie? realizacji dotacji bud?etowej na rok bie??cy, Senat wyra?a obaw? o wykonanie uchwalonego planu rzeczowo-finansowego.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr 62
Senatu Uniwersytetu  Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 maja 2001 r

w sprawie: nadania medalu okoliczno?ciowego UWM.

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu postanawia co nast?puje.

§ 1
Senat Akademicki przyznaje medal okoliczno?ciowy UWM Uniwersytetowi w New Brunswick (Kanada).

§ 2
Podstaw? przyznania Medalu stanowi wniosek Wydzia?u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,  za??czony do Uchwa?y, który – jako uzasadnienie - zawiera informacj? o wspó?pracy z  Uniwersytetem w New Brunswick (Kanada).

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr  63
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie: nadania Odznaki Honorowej UWM.

Na podstawie § 3 i § 10 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat przyznaje Odznak? Honorow? Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, któr? otrzymuj?:
1. Za zas?ugi w tworzeniu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.
   a) reprezentanci partnerskich uczelni, tworz?cych UWM
        - Ks. dr J. GUZOWSKI  - Rektor WSD „Hosianum” (WIT),
        - Prof. S. SMOCZY?SKI  - Rektor ART,
        - Prof. A. STANISZEWSKI  - Rektor WSP.
   b) Dr J. LORENZ  - b. Wojewoda Olszty?ski - Senator RP.
   c) Rektorzy uniwersytetów – opiniuj?cych wniosek o utworzenie olszty?skiej uczelni
       - Prof. S. JURGA  - Rektor UAM,
       - Prof. M. PLI?SKI  - Rektor UG,
       - Prof. R. GELLES  - Rektor UW.
2. Mgr L. DOROSZ - za zas?ugi dla sportu akademickiego, w szczególno?ci pi?ki siatkowej m??czyzn - trener siatkarzy –     Jubileusz 50-lecia AZS.
3. Dr M. EDLINGER - za du?y wk?ad pracy w doskonalenie administracji UWM  (komputeryzacja)
     - koordynator projektu TEMPUS wicekanclerz Uniwersytetu w Graz..

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr  64
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 maja 2001 r.

w sprawie: utworzenia jednostki ogólnouczelnianej pod nazw? Radio UWM-FM.


 Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385) oraz § 10 ust. 1 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Tworzy si? jednostk? ogólnouczelnian? pn. Radio UWM-FM.

§ 2
Radio UWM-FM dzia?a na podstawie Regulaminu oraz obowi?zuj?cych w uczelni aktów prawnych.

§ 3
Dzia?alno?? jednostki nadzoruje upowa?niony przez Rektora Prorektor.

§ 4
Nadzór merytoryczny nad jednostk? sprawuje Rada Programowa Radia UWM-FM powo?ywana przez Senat.

§ 5
Regulamin Rady Programowej Radia UWM-FM i Regulamin Radia UWM-FM zatwierdza Rektor.

§ 6
Radiem UWM-FM kieruje Redaktor Naczelny powo?any przez Rektora.

§ 7
Plan rzeczowo-finansowy Radia UWM-FM okre?la Rektor.

§ 8
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr  65
Senatu Uniwersytetu  Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2001 r

w sprawie: nadania medalu okoliczno?ciowego UWM.

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu postanawia co nast?puje.

§ 1
Senat Akademicki przyznaje medal okoliczno?ciowy UWM Politechnice Warszawskiej z okazji JUBILEUSZU 175-lecia tradycji.

§ 2
Podstaw? przyznania Medalu stanowi wniosek Wydzia?u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,  za??czony do Uchwa?y, który – jako uzasadnienie - zawiera informacj? o wieloletniej wspó?pracy z Politechnik? Warszawsk?.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr 66
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Fachhochschule Lippe w Lemgo.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Fachhochschule Lippe w Lemgo.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr 67
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy naukowej z Pa?stwowym Uniwersytetem im. A. S.Puszkina w Brze?ciu.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o   wspó?pracy naukowej z Pa?stwowym  Uniwersytetem im. A. S.Puszkina w Brze?ciu.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr 68
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Ni?niegorodzkim Uniwersytetem Pa?stwowym im. Miko?aja ?obaczewskiego.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Ni?niegorodzkim Uniwersytetem Pa?stwowym im. Miko?aja ?obaczewskiego.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr  69
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy naukowej z Pa?stwowym Uniwersytetem Bia?oruskim w Mi?sku.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o   wspó?pracy naukowej z Pa?stwowym Uniwersytetem Bia?oruskim w Mi?sku.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr 70
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Bia?orusk? Pa?stwow? Akademi? Rolnicz? w Gorkach.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy dwustronnej z Bia?orusk? Pa?stwow? Akademi? Rolnicz? w Gorkach.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr  71
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie:  wykonania dotacji bud?etowej dla szkó? wy?szych.

Senat Uniwersytetu wyra?a g??bokie zaniepokojenie ci?g?ym ograniczaniem finansowania szkolnictwa wy?szego, a w szczególno?ci realnym zmniejszaniem dotacji na dzia?alno?? dydaktyczn?. Niekorzystn? sytuacj? szkó? pog??bia nieterminowy sp?yw ?rodków finansowych oraz obawy o pe?n? roczn? realizacj? nale?nej dotacji, co w konsekwencji stwarza zagro?enie wykonania planu rzeczowo-finansowego.
 Wszystko to pozostaje w sprzeczno?ci z potrzebami edukacyjnymi regionu i w szczególny sposób dotyka naszego Uniwersytetu. Zagra?a rozwojowi uczelni, ogranicza liczb? studentów uprawnionych do stypendium i z pewno?ci? niekorzystnie wp?ynie na jako?? kszta?cenia.
Apelujemy o uznanie potrzeb nauki i szkolnictwa wy?szego na poziomie zapewniaj?cym godne miejsce w jednocz?cej si? Europie.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A NR  72
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2001 roku

w sprawie: powo?ania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyj?? na I rok studiów dziennych,  wieczorowych i zaocznych, w roku akademickim 2001/2002.

Na podstawie § 10 ust, 1 Statutu UWM w Olsztynie, Senat postanawia, co nast?puje:

§ 1
Powo?uje si? Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn?  w sk?adzie:
Przewodnicz?cy    - prof. dr hab. Józef Górniewicz
W-ce Przewodnicz?cy   - dr hab. Janusz Piechocki, prof. UWM

Cz?onkowie:      
Przedstawiciel Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t  - dr in?. W?adys?aw Kordan
Przedstawiciel Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t  - dr hab. Janusz Klupczy?ski. prof. UWM
Przedstawiciel Wydzia?u Biologii   - dr hab. Tadeusz Korniak, prof. UWM
Przedstawiciel Wydzia?u Biologii   - dr hab. Aleksander ?wi?tecki, prof. UWM
Przedstaw. Wydz. Geodezji i Gosp. Przestrzennej - dr hab. Waldemar Kami?ski
Przedstaw. Wydz. Geodezji i Gosp. Przestrzennej - doc. dr hab. Krzysztof  ?wi?tek
Przedstaw. Wydz. Geodezji i Gosp. Przestrzennej - dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM
Przedstaw. Wydzia?u Humanistycznego   - dr Iwona Ob??kowska – Galanciak
Przedstaw. Wydzia?u Humanistycznego   - dr Danuta Ossowska
Przedstaw. Wydz. Ochrony ?rodow. i Rybactwa - dr hab. Helena Gawro?ska, prof. UWM
Przedstaw. Wydz. Ochrony ?rodow. i Rybactwa - dr hab. Ewa Klimiuk
Przedstawiciel Wydz. Nauki o ?ywno?ci  - prof. dr hab. Zdzis?aw ?bikowski
Przedstawiciel Wydz. Nauki o ?ywno?ci  - prof. dr hab. Jerzy Borowski
Przedstawiciel Wydz. Kszta?t. ?rod. i Rolnictwa - prof. dr hab. Józef Tworkowski
Przedstawiciel Wydz. Kszta?t. ?rod. i Rolnictwa - prof. dr hab. Zbigniew Szwejkowski
Przedstaw. Wydzia?u Zarz?dzania i Administracji - dr hab. Anna ?api?ska, prof. UWM
Przedstaw. Wydzia?u Zarz?dzania i Administracji - dr hab. Roman Kisiel, prof. UWM
Przedstaw. Wydzia?u Zarz?dzania i Administracji - dr hab. Stanis?aw Pikulski, prof. UWM
Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Technicznych  - dr in?. Marzena Wilamowska-Korsak
Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Technicznych  - dr in?. El?bieta Szafranko
Przedstaw. Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej - prof. dr hab. Wojciech Szweda
Przedstawiciel Wydzia?u Teologii   - ks. dr Jan Guzowski
Przedst. Wydz. Pedagogiki i Wych. Artystycznego - dr hab. Alicja Kicowska, prof. UWM
Przedst. Wydz. Pedagogiki i Wych. Artystycznego - dr hab. Barbara Goli?ska, prof. UWM
Przedstawiciel Samorz?du Studenckiego  - Andrzej Meller
Sekretarz      - mgr in?. Irena Koz?owska

§ 2
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna koordynuje oraz sprawuje nadzór nad prac? Komisji Wydzia?owych (Kierunkowych) oraz rozpatruje i przedk?ada rektorowi wnioski w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji wy?ej wymienionych komisji rekrutacyjnych.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A NR  73
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2001 roku

w sprawie: zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie.

Na podstawie art. 144 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), Senat postanawia co nast?puje:

§ 1
Uchwala zmiany w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu stanowi?cym za??cznik do niniejszej Uchwa?y.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia, z moc? od 1 pa?dziernika 2001 roku.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

UCHWA?A Nr  74
            Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego  w Olsztynie
z dnia 25  maja  2001 roku.

w sprawie: ustalania wysoko?ci pensum dydaktycznego oraz  zasad  obliczania  godzin  dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich, w roku akademickim 2001/2002.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 7 art.101 i art.102 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?niejszymi zmianami)  oraz  na podstawie § 50  Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego, Senat postanawia co nast?puje:

§ 1
 W roku akademickim 2001/2002 obowi?zuj?cy wymiar pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich, wynosi :
 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
        - prof. zw. i nadzw.  z tytu?em                               - 165 godzin  obliczeniowych rocznie
        - prof. nadzwyczajni i docenci ze stop. dr hab.     - 195 godzin obliczeniowych rocznie
        - adiunkci (dr, dr hab.)                                          - 210 godzin obliczeniowych rocznie
        - asystenci                                                              - 210 godzin obliczeniowych rocznie
 2. Pracownicy dydaktyczni:
       - st. wyk?adowcy i wyk?adowcy  - 360 godzin obliczeniowych rocznie
       - lektorzy, instruktorzy i inni  - 540 godzin obliczeniowych rocznie równorz?dni

    § 2
Nauczycielom akademickim pe?ni?cym funkcje kierownicze w uczelni, tj. rektorowi, prorektorowi, dziekanowi, prodziekanowi ustala si? wymiar pensum dydaktycznego w wysoko?ci  120 godzin obliczeniowych rocznie.

§ 3
1. Nauczyciel akademicki po uko?czeniu 60 roku ?ycia mo?e ubiega? si? o obni?enie pensum  dydaktycznego.
2. Warunki obni?ania pensum dydaktycznego w przypadku o którym mowa w ust.1 okre?la Uchwa?a nr 50 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2001 roku.

§ 4
1. Jednostk? organizacyjn?, w ramach której rozlicza si? pensum dydaktyczne jest: instytut, katedra, samodzielny zak?ad, klinika, studium.
2. Godzin? obliczeniow? stanowi trwaj?ca 45 minut jedna efektywna godzina ni?ej wymienionych zaj??:
1) wyk?adu,  ?wicze? wszystkich rodzajów oraz konwersatoriów  i  seminariów  obj?tych planami studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych;
2) zaj?? prowadzonych w ramach pracowni dyplomowej -  magisterskiej;
3) zaj?? na studiach doktoranckich z przedmiotu kierunkowego i z przedmiotu realizowanego w ramach dyscypliny dodatkowej oraz z j?zyka obcego nowo?ytnego;

§ 5
1. Okre?la si? liczebno?? grup ni?ej wyszczególnionych form i rodzajów zaj??:
1)  grupy wyk?adowe kierunkowe                        - ca?y rok studiów (modu? kszta?cenia)
2)  grupy wyk?adowe specjalno?ciowe                 - ca?a grupa specjalno?ciowa,
3)  grupy zaj?? ?wiczeniowych, seminaryjnych, laboratoryjnych    - nie wi?cej ni? 24 osoby (II–VI rok   studiów) i  nie wi?cej ni? 26 osób ( I rok studiów),
4)  grupy zaj?? konwersatoryjnych                      - nie wi?cej ni? 30 osób,
5)  grupy zaj?? wychowania fizycznego i zaj??
w sekcjach sportowych   - wg odr?bnych uregulowa? prawnych,
6)  grupy zaj?? seminaryjnych – dyplomowych  - nie wi?cej ni? 12 osób.

2. Ostateczn? liczebno?? poszczególnych grup ?wiczeniowych ustala dziekan wydzia?u (kierownik jednostki mi?dzywydzia?owej) na podstawie analizy wysoko?ci dotacji  bud?etowej  dla  danego wydzia?u (jednostki mi?dzywydzia?owej) oraz specyfiki przedmiotu.
3. Z   tytu?u    prowadzenia    pracy   magisterskiej    studenta,  wynikaj?cej  z programu   studiów,  po     jej pozytywnej ocenie:
    1) nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim wykona? zaj?cia dydaktyczne w obowi?zuj?cym wymiarze - przys?uguje wynagrodzenie w kwocie stanowi?cej równowarto?? iloczynu: 5 godzin obliczeniowych x stawka za godzin? ponadwymiarow?  obowi?zuj?c? na danym  stanowisku;
     2) nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim nie wykona? zaj?? dydaktycznych w okre?lonym  wymiarze  -  zalicza si? 5 godzin obliczeniowych do uzupe?nienia  obowi?zuj?cego wymiaru pensum dydaktycznego;
     3)  nauczyciel akademicki nie powinien prowadzi? wi?cej ni? 12  prac dyplomowych.        
4. Z tytu?u prowadzenia pracy magisterskiej studenta  wymagaj?cej przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych lub terenowych, uj?tych bezwymiarowo w planie studiów jako „pracownia magisterska” - dziekan za zgod? rady wydzia?u mo?e zaliczy? dodatkowo osobie prowadz?cej 5 godzin obliczeniowych za ka?d? prac?.
5. Za kierowanie studiami realizowanymi wg indywidualnego planu i programu studiów, nauczycielowi akademickiemu,  dziekan mo?e zaliczy?  15 godzin obliczeniowych rocznie za ka?dego studenta.
6.  Za sprawowanie opieki nad aktywnym ko?em naukowym dziekan mo?e zaliczy? 15 godzin        obliczeniowych rocznie. 
§  6
 Ustala si? wska?nik przeliczeniowy do wszystkich rodzajów zaj?? dydaktycznych :
1/ prowadzonych w j?zyku obcym (z wy??czeniem zaj?? realizowanych w ramach specjalno?ci neofilologicznych i lektoratów), po akceptacji takiej formy prowadzenia zaj?? przez dziekana wydzia?u, w  wysoko?ci  -   3,0                                      
2/   pozosta?ych w wysoko?ci -   1,0
 
 §  7
Zasady udzielania nauczycielom akademickim urlopów i zwolnie? okre?laj? odr?bne przepisy,  przy czym skutki finansowe tych decyzji obci??aj? koszty dzia?alno?ci dydaktycznej wydzia?u.
 
§  8
1. Nauczycielowi akademickiemu przys?uguje dodatkowe wynagrodzenie  za zaj?cia dydaktyczne  wykonane ponad pensum ustalone w  § 1  ust. 1 i 2 oraz w  § 2 niniejszej uchwa?y  z wyj?tkiem nauczyciela akademickiego, któremu obni?ono wymiar pensum dydaktycznego z przyczyn okre?lonych w § 3.
2. Wysoko?? najni?szego wynagrodzenia za  jedn? godzin? zaj?? dydaktycznych ponad ustalone pensum  okre?la  rektor odr?bnym zarz?dzeniem.
                                                                      
§  9
1. Dziekan zobowi?zuje kierowników wszystkich jednostek  dydaktycznych do takiej organizacji procesu dydaktycznego, którego realizacja (rozliczanie roku akademickiego 2001/2002) nie spowoduje przekroczenia ?rodków finansowych na wynagrodzenia osobowe danej jednostki.
2. Niedobór pensum dydaktycznego w jednostce rozliczeniowej za rok akademicki 2001/2002 mo?e by? odpracowany za zgod? dziekana i kierowników przedmiotów w innej jednostce dydaktycznej, w której wyst?puj?  godziny ponadwymiarowe.

§  10
W uchwale nr 50 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie warunków obni?ania pensum dydaktycznego w  paragrafie pierwszym  skre?la si?  ust. 1.

§ 11
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 wrze?nia 2001 r.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr  75
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2001 roku

w sprawie: powo?ania nowych kierunków studiów i specjalno?ci oraz zmiany charakteru niektórych dotychczasowych kierunków i specjalno?ci kszta?cenia w Uniwersytecie.

W oparciu o art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385) oraz § 10 ust. 1 pkt. 11 Statutu UWM, na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:

§ 1
 W Uniwersytecie powo?uje si? nowe kierunki studiów pn.:
1. PIEL?GNIARSTWO  na Wydziale Biologii o specjalno?ci: „piel?gniarstwo ogólne”,  kszta?c?cy na poziomie studiów  zawodowych - licencjackich; czas trwania nauki wynosi 6 semestrów.
2. SOCJOLOGIA – na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego o specjalno?ciach: ”socjologia samorz?du terytorialnego”, „socjologia zarz?dzania i zachowa? rynkowych” kszta?c?cy na poziomie studiów zawodowych – licencjackich; czas trwania nauki wynosi 6 semestrów.
§ 2
Zawiesza si? kszta?cenie na kierunku:
1. bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna – studia dzienne;
2. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – na poziomie  magisterskich studiów uzupe?niaj?cych – studia dzienne;
3. historia – na poziomie zaocznych studiów zawodowych- licencjackich.

§ 3
Na kierunku FILOLOGIA POLSKA powo?uje si? nowe specjalno?ci pn.:
1. „edukacja regionalna” w statusie dziennych i zaocznych jednolitych studiów magisterskich z 10 – semestralnym okresem kszta?cenia;
2. „informacja naukowa i bibliologia” w statusie dziennych i zaocznych jednolitych studiów magisterskich z 10-semestralnym okresem kszta?cenia.

§ 4
Na kierunku: FILOLOGIA:
1. powo?uje si? specjalno?? pn.: „filologia ukrai?sko-polska” w statusie dziennych jednolitych studiów magisterskich z 10-semestralnym okresem kszta?cenia;
2. uruchamia si? kszta?cenie o specjalno?ci pn.: „filologia angielska” w statusie zaocznych magisterskich studiów uzupe?niaj?cych z 4-semestralnym okresem kszta?cenia;
3. uruchamia si? kszta?cenie o specjalno?ci pn.: „filologia ukrai?ska” w statusie zaocznych jednolitych studiów magisterskich z 10-semestralnym okresem kszta?cenia;

§ 5
Na kierunku: FILOZOFIA uruchamia si? studia zaoczne w statusie jednolitych studiów magisterskich z 10-semestralnym okresem kszta?cenia o specjalno?ciach: „filozofia przyrody” oraz „filozofia spo?eczna”.

§ 6
Na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA, sp.  geodezja i szacowanie nieruchomo?ci, realizowanej na dziennych studiach zawodowych – in?ynierskich, zmienia si? wymiar kszta?cenia z 7 na 8-semestralny.

§ 7
Na kierunku MATEMATYKA powo?uje si? specjalno?? informatyczn? w statusie dziennych  magisterskich studiów uzupe?niaj?cych z 4-semestralnym okresem kszta?cenia.

§ 8
Na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN”:
1. powo?uje si? specjalno?? pn: ”in?ynieria ruchu drogowego” w statusie dziennych  jednolitych studiów magisterskich z 10-semestralnym okresem kszta?cenia;
2. likwiduje si? specjalno?ci pn.: „eksploatacja pojazdów i maszyn” oraz „maszyny i urz?dzenia rolnicze”, realizowane na zaocznych studiach zawodowych – in?ynierskich;
3. uruchamia si? kszta?cenie o specjalno?ciach pn.: ”eksploatacja i diagnostyka pojazdów” oraz „maszyny i urz?dzenia przemys?u spo?ywczego, w statusie zaocznych zawodowych studiów in?ynierskich z 8 – semestralnym okresem kszta?cenia.

§ 9
Na kierunku OCHRONA ?RODOWISKA (Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa) powo?uje si? specjalno?ci pn.:
1. „kszta?towanie ?rodowiska rolniczego”, w statusie dziennych i zaocznych magisterskich studiów uzupe?niaj?cych z 4-semestralnym okresem kszta?cenia;
2. „ochrona i u?ytkowanie gleb”, w statusie dziennych i zaocznych magisterskich studiów uzupe?niaj?cych z 3 – semestralnym okresem kszta?cenia.

§ 10
Na kierunku: PEDAGOGIKA powo?uje si? specjalno?? pn.: „pedagogika ogólna” w statusie zaocznych magisterskich studiów uzupe?niaj?cych z 4-semestralnym okresem kszta?cenia.

§ 11
Na kierunku: POLITOLOGIA:
1. uruchamia si? kszta?cenie w nowej specjalno?ci spo?eczno-ustrojowej w statusie dziennych i zaocznych jednolitych studiów magisterskich z 10-semestralnym okresem kszta?cenia;
2. powo?uje si? now? specjalno?? pn.: „mi?dzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze w statusie dziennych i zaocznych jednolitych studiów magisterskich z 10-semestralnym okresem kszta?cenia.

§ 12
Na kierunku ROLNICTWO powo?uje si? specjalno?? pn.: „agronomia” w statusie dziennych i zaocznych magisterskich studiów uzupe?niaj?cych z 4-semestralnym okresem kszta?cenia.

§ 13
Na kierunku TECHNOLOGIA ?YWNO?CI I ?YWIENIE CZ?OWIEKA:
1. powo?uje si? specjalno?? pn.: „analityka” w statusie dziennych jednolitych studiów magisterskich z 10-semestralnym okresem kszta?cenia;
2. uruchamia si? zaoczne eksternistyczne magisterskie studia uzupe?niaj?ce z 4 – semestralnym okresem kszta?cenia o specjalno?ciach: „technologia mleczarska” oraz „?ywienie cz?owieka”;
3. uruchamia si? wieczorowe studia w statusie jednolitych studiów magisterskich z 10-semestralnym okresem kszta?cenia o specjalno?ciach: „biotechnologia ?ywno?ci”, „technologia mi?sa’, „technologia mleczarska”, „technologia produktów ro?linnych”, „?ywienie cz?owieka”.

§ 14
Na kierunku TECHNIKA ROLNICZA I LE?NA:
1. uruchamia si? kszta?cenie o specjalno?ciach pn.: „energetyka i odnawialne ?ród?a energii”, „zastosowanie komputerów w technice” oraz „systemy techniczne”, w statusie zaocznych zawodowych studiów in?ynierskich z 8-semestralnym okresem kszta?cenia;
2. likwiduje si? specjalno?? pn.:” in?ynieria rolnicza” realizowan? na zaocznych zawodowych studiach in?ynierskich.

§ 15
Na kierunku TOWAROZNAWSTWO (Wydzia? Nauki o ?ywno?ci):
1. powo?uje si? specjalno?? pn.: „hotelarstwo z gastronomi? i turystyk?” w statusie dziennych jednolitych studiów magisterskich z 10-semestralnym okresem kszta?cenia;
2. uruchamia si? zaoczne studia zawodowe – in?ynierskie o specjalno?ci pn.: „ jako?? ?ywno?ci i mi?dzynarodowy obrót towarem” z 8-semestralnym okresem kszta?cenia.

§ 16
Na kierunku: ZOOTECHNIKA:
1. powo?uje si? specjalno?? pn.: ”hodowla koni i je?dziectwo” w statusie studiów dziennych zawodowych – in?ynierskich z 8 – semestralnym okresem kszta?cenia;
2. uruchamia si? kszta?cenie w specjalno?ci pn.: „drobiarstwo” w statusie dziennych i zaocznych studiów jednolitych magisterskich i magisterskich uzupe?niaj?cych w okresem kszta?cenia odpowiednio: 10- i 3 – semestralnym;
3. zmienia si? nazw? specjalno?ci: „zootechnika”, realizowanej na poziomie dziennych i zaocznych studiów zawodowych – in?ynierskich na nazw?: „hodowla i u?ytkowanie zwierz?t”.

§ 17
Nauka na wy?ej wymienionych kierunkach i specjalno?ciach b?dzie prowadzona na podstawie planów studiów oraz programów nauczania opracowanych i zatwierdzonych przez rady wydzia?ów, na których realizowane s? poszczególne kierunki studiów.
Absolwenci otrzymuj? dyplom magistra, magistra in?yniera, in?yniera, licencjata (w zale?no?ci od rodzaju i poziomu studiów)  w zakresie zrealizowanej specjalno?ci.

§ 18
Realizacja zaj?? na tych kierunkach i specjalno?ciach rozpoczyna si? z dniem 1 pa?dziernika 2002 r.
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr 76
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie: zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych i wieczorowych w Uniwersytecie w 2002 r. kandydatów,  posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”.

W oparciu o art. 141 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:
§ 1
1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia dzienne: jednolite magisterskie oraz zawodowe I stopnia, w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat  w Uczelni. Kandydaci wype?niaj? ustalony limit przyj?? w wysoko?ci odpowiadaj?cej proporcji: liczby kandydatów zg?oszonych do rekrutacji w systemie „starej matury” w stosunku do ogólnej liczby zg?oszonych do post?powania rekrutacyjnego w terminie okre?lonym niniejsz? uchwa??.
2. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia wieczorowe (odp?atne): jednolite magisterskie oraz zawodowe I stopnia, w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat w Uczelni. Kandydaci wype?niaj? ustalony limit przyj?? w wysoko?ci odpowiadaj?cej proporcji: liczby kandydatów zg?oszonych do rekrutacji w systemie „starej matury” w stosunku do ogólnej liczby zg?oszonych do post?powania rekrutacyjnego w terminie okre?lonym niniejsz? uchwa??.
3. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na dzienne i wieczorowe studia magisterskie uzupe?niaj?ce w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat w Uczelni.

§ 2
I. Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz zawodowe I stopnia:

1. Nabór kandydatów na studia dzienne nast?puje na podstawie wyników post?powania kwalifikacyjnego, które:
a/ na kierunkach: Administracja, Biologia, Biotechnologia, Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Prawo, Socjologia, Stosunki mi?dzynarodowe, Weterynaria, Zarz?dzanie i marketing - obejmuje egzaminy wst?pne - pisemne;
b/ na kierunkach: Filologia: (sp. filologia germa?ska, sp. filologia angielska), Filologia polska, Matematyka,– obejmuje egzaminy wst?pne pisemne i ustne;
c/ na kierunkach: Budownictwo,  In?ynieria chemiczna i procesowa, In?ynieria ?rodowiska, Mechanika i budowa maszyn, Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Pedagogika, Piel?gniarstwo, Rolnictwo, Rybactwo, Technika rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), Towaroznawstwo (na Wydz. Bioin?ynierii Zwierz?t), Wychowanie techniczne, Zarz?dzanie i in?ynieria produkcji, Zootechnika  obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci;
d/ na kierunkach: Architektura krajobrazu, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przebiega dwucz??ciowo, a jego elementami s?: w przypadku kierunku Architektura krajobrazu - egzamin wst?pny (praktyczny, tj. ocena predyspozycji plastycznych – rysunek) oraz konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci  dla kandydatów, którzy uzyskali co najmniej ocen? dostateczn? z egzaminu praktycznego; w przypadku kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - egzamin wst?pny praktyczny oraz rozmowa kwalifikacyjna z historii sztuki dla kandydatów, którzy uzyskali co najmniej ocen? dostateczn? z egzaminu praktycznego;
e/ na kierunkach: Historia, Filologia (sp. filologia wschodnios?owia?ska, filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim, filologia rosyjska z j?zykiem angielskim, filologia ukrai?ska, filologia ukrai?sko-polska), Filozofia, Politologia, Teologia – obejmuje rozmow? kwalifikacyjn?;
f/ na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – obejmuje egzaminy praktyczne; ocena niedostateczna ze sprawdzianu gry na instrumencie, eliminuje kandydata z dalszego post?powania kwalifikacyjnego.
2. Nabór kandydatów na studia wieczorowe nast?puje na podstawie wyników post?powania kwalifikacyjnego , które:
a) na kierunkach: biotechnologia, pedagogika (sp. pedagogika spo?eczna, realizowana na poziomie jednolitych studiów magisterskich oraz sp. edukacja administracyjno-mened?erska, realizowana na poziomie zawodowych studiów licencjackich), prawo, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka – obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci;
b) na kierunku: informatyka – obejmuje egzamin wst?pny – pisemny.
3. Kryteria kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów dziennych okre?la za??cznik 1 do niniejszej Uchwa?y.
4. Kryteria kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów wieczorowych okre?la za??cznik 2 do niniejszej Uchwa?y.
5. Przepis ust. 1 i 2 nie dotyczy kandydatów, o których mowa w §3.

§ 3
Laureaci i finali?ci olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego s? przyjmowani na I rok studiów dziennych i wieczorowych przez wydzia?owe komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwa?? Nr 20  Senatu Uniwersytetu z 3 grudnia 1999 r. (zm. Uchwa?? Nr 38 Senatu Uniwersytetu z dnia 1 grudnia 2000 r.).

§ 4
1. Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne powo?ywane na wniosek dziekana i zaopiniowane  przez rad? wydzia?u.
2. Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn?.
3. Do zada? komisji wydzia?owych (kierunkowych) nale?y w szczególno?ci:
a/ przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
b/ dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,
c/ przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu ?wiadectw dojrza?o?ci;
d/ organizacja i przeprowadzanie wszystkich form egzaminu wst?pnego,
e/ przyjmowanie na I rok studiów w ramach okre?lonego limitu naboru,
f/ zawiadamianie kandydatów o wynikach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,
g/ przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4. Do zada? Komisji Uczelnianej nale?y:
a/ koordynacja i nadzór nad prac? komisji wydzia?owych (kierunkowych),
b/ organizacja  opracowania testów na egzamin pisemny,
c/ rozpatrywanie i przedk?adanie rektorowi wniosków w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji komisji wydzia?owych (kierunkowych).

§ 5
1. Od kandydatów na I rok studiów dziennych i wieczorowych wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:
a/ podanie i ?yciorys (na formularzu),
b/ ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??,
c/ orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowi?zuj?cymi uregulowaniami prawnymi,
d/ cztery fotografie o wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia g?owy, na jasnym tle,
e/ dowód wniesienia op?aty rekrutacyjnej,
f/ kserokopia dowodu osobistego (strona 2,3 i 6); dla kandydatów legitymuj?cych si? dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 roku – kserokopia strony 1 i 2.
Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce II stopnia do pliku dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:
1. dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów I stopnia (bez wyrównania do pe?nej oceny) wg wzoru okre?lonego przez UWM,
2. odpis dyplomu uko?czonych studiów zawodowych (I stopnia).
2. W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów na obranym kierunku, Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi  dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.
3. Dokumenty wymienione w ust. 1 kandydaci sk?adaj? w dziekanatach wydzia?ów – w terminie:
- do 12 czerwca 2002 r. - studia dzienne,
- do 12 lipca 2002 r. - studia wieczorowe.

§ 6
Tryb ubiegania si? o przyj?cie na studia w ramach rekrutacji jednotorowej oraz dwucz??ciowej:
1. Rekrutacj? jednotorow? na studia dzienne wyznacza post?powanie kwalifikacyjne obejmuj?ce:
a/ na kierunkach: Budownictwo, In?ynieria chemiczna i procesowa, In?ynieria ?rodowiska, Mechanika i budowa maszyn, Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Pedagogika, Piel?gniarstwo, Rolnictwo, Rybactwo, Technika rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), Towaroznawstwo (na Wydz. Bioin?ynierii Zwierz?t), Wychowanie techniczne, Zarz?dzanie i in?ynieria produkcji, Zootechnika -  konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci;
b/ na kierunkach: Administracja, Biologia, Biotechnologia, Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Socjologia, Prawo, Stosunki mi?dzynarodowe, Weterynaria, Zarz?dzanie i marketing - egzaminy wst?pne - pisemne;
c/ na kierunkach: Historia, Filozofia, Filologia (sp. filologia wschodnios?owia?ska, filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim, filologia rosyjska z j?zykiem angielskim, filologia ukrai?ska, filologia ukrai?sko-polska), Politologia, Teologia – rozmow? kwalifikacyjn?.
2. W ramach rekrutacji dwucz??ciowej na studia dzienne, post?powanie kwalifikacyjne wyznacza:
a/ na kierunku: Architektura krajobrazu – egzamin praktyczny oraz  konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci, który stanowi drug? cz??? post?powania kwalifikacyjnego;
b/ na kierunkach: Matematyka, Filologia polska – egzamin pisemny i ustny;
c/ na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – egzaminy praktyczne;
d/ na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – egzamin praktyczny i rozmow? kwalifikacyjn?.
e/ na kierunku: Filologia (sp. filologia germa?ska, filologia angielska) – egzamin pisemny oraz egzamin ustny. Do egzaminu ustnego przyst?puj? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego uzyskaj? co najmniej 51 punktów.
3. Rekrutacj? jednotorow? na studia wieczorowe wyznacza post?powanie kwalifikacyjne obejmuj?ce:
a/ na kierunkach: biotechnologia, pedagogika (sp. pedagogika spo?eczna, realizowana na poziomie jednolitych studiów magisterskich oraz sp. edukacja administracyjno-mened?erska, realizowana na poziomie zawodowych studiów licencjackich), prawo, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka – obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci;
b/ na kierunku: informatyka – obejmuje egzamin wst?pny – pisemny.
4. Og?oszenie w dziekanatach rankingu kandydatów wg ?redniej ocen z przedmiotów kwalifikacyjnych na ?wiadectwie dojrza?o?ci z podaniem list kandydatów kwalifikowanych do przyj?cia na studia w ramach tego kryterium (oprócz kierunku wymienionego w ust. 2 a) nast?pi:
dnia 24 czerwca 2002 r. – studia dzienne;
dnia 22 lipca 2002 r. – studia wieczorowe.
5. ?wiadectwa maturalne uzyskane za granic? uznaje si? za równowa?ne ?wiadectwom dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce, je?eli zawieraj? klauzul? stwierdzaj?c? prawo ubiegania si? o przyj?cie na studia wy?sze w kraju miejsca wydania ?wiadectwa. Kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem maturalnym uzyskanym za granic? zobowi?zani s?  do??czy? do kompletu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 za?wiadczenie Wojewódzkiego Kuratora O?wiaty (w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równowa?no?ci  ?wiadectwa maturalnego uzyskanego za granic? ze ?wiadectwem dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce.
6. Punktacji przedmiotowej (ze ?wiadectw wymienionych w ust.5) w skali innej ni? 16 lub 25, nie przelicza si?. Oznacza to, ?e kandydat nie mo?e by? kwalifikowany w konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci, lecz:
 a) w ramach rekrutacji jednotorowej (ranking ?wiadectw dojrza?o?ci) musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego – ustnego z dwóch przedmiotów:
- na kierunkach: Ochrona ?rodowiska (Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Rolnictwo, Rybactwo, Towaroznawstwo (na Wydz. Bioin?ynierii Zwierz?t),  Zootechnika – biologia i chemia lub matematyka;
- na kierunku: Piel?gniarstwo – przedmioty: biologia i chemia;
- na kierunku: In?ynieria chemiczna i procesowa, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci) – matematyka i chemia;
- na kierunku Pedagogika (studia dzienne i wieczorowe) – przedmioty:  j?zyk polski i historia;
- na kierunkach: Budownictwo, In?ynieria ?rodowiska, Mechanika i budowa maszyn, Technika rolnicza i le?na, Wychowanie techniczne – matematyka i fizyka;
- na kierunku: Zarz?dzanie i in?ynieria produkcji – biologia i matematyka;
- na kierunku: Biotechnologia (studia wieczorowe) – przedmioty: biologia i chemia;
- na kierunku: Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka (studia wieczorowe) – przedmioty: chemia i matematyka;
- na kierunku: Prawo (studia wieczorowe) – przedmioty: historia i wiedza o spo?ecze?stwie;
 b) w ramach rekrutacji dwucz??ciowej musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego – ustnego z dwóch  przedmiotów:
- na kierunku: Architektura krajobrazu – biologia i matematyka.

§ 7
Zasady post?powania kwalifikacyjnego – studia dzienne i wieczorowe
A. Konkurs ?wiadectw dojrza?o?ci:
1.  Przy konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci oblicza si? ?redni? arytmetyczn? ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci z uwzgl?dnianych przedmiotów (za?. 1 i 2).
2. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania ?redniej ogólnej przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn? wszystkich ocen z tego przedmiotu (ko?cowej klasyfikacji w szkole ?redniej oraz uzyskane na egzaminie dojrza?o?ci).
3. W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uwzgl?dnia si? przedmiotów fakultatywnych i nadobowi?zkowych.
4. Do obliczania ?redniej ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje si? nast?puj?ce warto?ci liczbowe: celuj?cy (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczaj?cy (2,0).

B. Egzaminy wst?pne – studia dzienne i wieczorowe
Terminy egzaminów wst?pnych oraz terminy og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la za??cznik 3 – studia dzienne oraz za??cznik 4 – studia wieczorowe
1. Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.
2. Pisemne prace egzaminacyjne – testowe na kierunkach studiów dziennych, na których post?powanie rekrutacyjne obejmuje wy??cznie egzaminy pisemne – testowe, kwalifikowane s? w skali:
- kierunek: Weterynaria: przedmioty: biologia i chemia – od 0 do 50 punktów;
- kierunek: Prawo, przedmioty: historia Polski oraz j?zyk obcy – od 0 do 50 punktów,
- kierunek: Stosunki mi?dzynarodowe: przedmioty: historia powszechna i historia Polski XIX i XX wieku oraz wiedza o spo?ecze?stwie – od 0 do 70 punktów i j?zyk obcy – od 0 do 30 punktów,
- kierunki: Geodezja i kartografia, Zarz?dzanie i marketing, Informatyka; przedmioty: matematyka – od 0 do 70 punktów, j?zyk obcy – od 0 do 30 punktów;
- kierunek: Administracja – przedmioty: historia XX wieku i wiedza o spo?ecze?stwie– od 0 do 70 punktów, j?zyk obcy – od 0 do 30 punktów;
- kierunek: Gospodarka przestrzenna – przedmioty: geografia – od 0 do 70 punktów, j?zyk obcy – od 0 do 30 punktów;
- kierunek: Socjologia – przedmioty: historia Polski XIX i XX wieku – od 0-70 punktów, j?zyk obcy – od 0 – 30 punktów;
- kierunki: Biologia, Biotechnologia – przedmiot: biologia – 0-100 punktów.
3.  Pisemna praca egzaminacyjna – testowa na kierunku: Informatyka (studia wieczorowe) kwalifikowana jest w skali 0-100 punktów.
4. Pisemne prace egzaminacyjne na kierunku: Filologia polska oraz Matematyka, kwalifikowane s? w skali 2-5.
5. Pisemne prace egzaminacyjne – testowe na kierunkach: Filologia (specjalno??: filologia angielska, specjalno??: filologia germa?ska), oceniane s? w skali od 0 do 100 punktów.
6. Wyniki egzaminów ustnych, praktycznych oraz rozmów kwalifikacyjnych, w tym równie? egzaminów ustnych, o których mowa w §6 ust. 6, oceniane s? w skali 2-5.
7. Ka?d? prac? egzaminacyjn? oceniaj? co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci z danego przedmiotu; b??dy i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na pracach egzaminacyjnych, które przekazuj? przewodnicz?cemu wydzia?owej komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodno?ci opinii egzaminatorów, ostateczn? liczb? punktów ustala przewodnicz?cy komisji.
8. Ka?dy z przedmiotów egzaminacyjnych jest oceniany i punktowany oddzielnie.
9. Wynik egzaminu pisemnego, o którym mowa w ust. 2 jest sum? punktów uzyskanych z przedmiotów egzaminacyjnych, z wy??czeniem kierunków: Biologia oraz Biotechnologia, na których wynik egzaminu pisemnego stanowi liczba uzyskanych punktów z przedmiotu egzaminacyjnego.
10. Wynik egzaminu pisemnego, o którym mowa w ust. 3 stanowi liczba uzyskanych punktów z przedmiotu egzaminacyjnego.
11. Wynik post?powania rekrutacyjnego ??cz?cego formy kwalifikacji: pisemn? – testow? oraz  ustn? (kierunek: Filologia , sp. filologia germa?ska, sp. filologia angielska) jest pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obydwu form egzaminu oceny co najmniej dostateczne. Do egzaminu ustnego dopuszczeni s? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego uzyskali co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania punktów uzyskanych w obu formach kwalifikacyjnych na ocen?, okre?la za??cznik 5 do niniejszej Uchwa?y.
12. Minimum punktowe do uznania wyniku egzaminu za pozytywny (poza wymienionym w ust. 11 kierunkiem studiów) stanowi 40% sumy punktów mo?liwych do uzyskania w wyniku post?powania kwalifikacyjnego.
13. Za pozytywny wynik post?powania kwalifikacyjnego na kierunku, o którym mowa w ust. 11 uznaje si? ocen? – dostateczny.
14. Egzamin dojrza?o?ci z przedmiotów obowi?zuj?cych na egzaminie pisemnym w Uniwersytecie (biologii, chemii, geografii, historii, j?zyka polskiego, j?zyka rosyjskiego,  matematyki i wiedzy o spo?ecze?stwie), z?o?ony w szkole ?redniej przed Pa?stwow? Komisj? Egzaminacyjn? z udzia?em przedstawicieli (egzaminatorów) Uniwersytetu, mo?e by? uznany za egzamin wst?pny na studia dzienne z danego przedmiotu, wed?ug zasad okre?lonych w wyprzedzaj?cej pisemnej umowie stron (szko?y ?redniej i Uniwersytetu).

§ 8
Tryb post?powania kwalifikacyjnego – studia dzienne i wieczorowe
1. Po zako?czeniu konkursu ?wiadectw dojrza?o?ci, komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug uzyskanej ?redniej ocen z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym.
2. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonej w ust. 1, wy?ej wymienione komisje sporz?dzaj? list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów:
a/ kierunków: Architektura krajobrazu, Budownictwo, In?ynieria chemiczna i procesowa, In?ynieria ?rodowiska, Mechanika i budowa maszyn, Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo,  Pedagogika, Piel?gniarstwo, Rolnictwo, Rybactwo, Technika rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), Towaroznawstwo (na Wydz. Bioin?ynierii Zwierz?t), Wychowanie techniczne, Zarz?dzanie i in?ynieria produkcji,  Zootechnika – w ramach ogólnego limitu miejsc,
b/ do tego limitu wliczani s? równie? kandydaci przyj?ci bez post?powania kwalifikacyjnego (laureaci i finali?ci olimpiad).
3. Na kierunkach, na których obowi?zuje tylko konkurs ?wiadectw dojrza?o?ci oraz kierunku: architektura krajobrazu, kandydaci ze ?redni? ocen (na ?wiadectwie dojrza?o?ci) z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym poni?ej 3,0 – mog? by? przyj?ci na studia wy??cznie w charakterze wolnego s?uchacza w trybie odwo?awczym (w ramach okre?lonego wcze?niej limitu miejsc).
4. Po zako?czeniu egzaminu (dotyczy kierunków wymienionych w §2 ust. 1 pkt. a/ oraz §2 ust. 2 pkt. b/, komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug:
a) uzyskanej ??cznej liczby punktów z przedmiotów egzaminacyjnych (kierunki: Administracja,   Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Prawo, Stosunki mi?dzynarodowe, Socjologia, Weterynaria, Zarz?dzanie i marketing);
b) uzyskanej liczby punktów z przedmiotu egzaminacyjnego (kierunki studiów dziennych: Biologia, Biotechnologia,) oraz kierunek studiów wieczorowych: Informatyka.
5. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonej w ust. 4, komisje sporz?dzaj? (wg rankingu) list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów.
6. Po zako?czeniu rekrutacji na kierunki, na których post?powanie rekrutacyjne wyznacza?o ró?ne (??czne) formy kwalifikacji, wydzia?owa (kierunkowa) komisja rekrutacyjna sporz?dza rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug uzyskanej ??cznej liczby punktów lub liczby punktów z danej formy kwalifikacji. Po dokonaniu tej czynno?ci sporz?dza (wg rankingu) list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów – w ramach ogólnego limitu naboru.
7. We wszystkich etapach i formach naboru, przy jednakowej ?redniej ocen lub liczbie punktów nie uprawniaj?cej wszystkich kandydatów do przyj?cia na studia (z powodu wyczerpania limitu miejsc), dodatkowe kryterium kwalifikacji stanowi ?rednia arytmetyczna ze wszystkich ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci (wyniki ko?cowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrza?o?ci), z zastrze?eniem okre?lonym w §7-A, ust. 3 oraz w §6 ust. 6.
8. Og?oszenie pe?nych list kandydatów przyj?tych na studia:
- na kierunkach, na których post?powanie kwalifikacyjne obejmowa?o wy??cznie konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci nast?pi:
- 24 czerwca 2002 r. – studia dzienne;
- 22 lipca 2002 r. – studia wieczorowe;
- na kierunkach, na których post?powanie kwalifikacyjne obejmowa?o inne formy kwalifikacji – okre?la za??cznik 3 (studia dzienne) oraz za??cznik 4 (studia wieczorowe) do niniejszej Uchwa?y.

§ 9
1. Kandydaci, którzy ubiegali si? o przyj?cie na studia dzienne w ramach kryterium kwalifikacyjnego, obejmuj?cego wy??cznie konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci i nie zostali przyj?ci na I rok studiów danego kierunku z powodu braku miejsc – mog? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów, je?eli na tym kierunku s? wolne miejsca i obowi?zywa?y te same b?d? pokrewne przedmioty konkursowe.
Decyzj? podejmuj? przewodnicz?cy wydzia?owych komisji rekrutacyjnych, w ci?gu 14 dni po og?oszeniu wyników rekrutacji.
2. Kandydaci, którzy z?o?yli z wynikiem pozytywnym egzaminy wst?pne na studia dzienne i nie zostali przyj?ci na I rok danego kierunku studiów z powodu braku miejsc – mog? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów w Uniwersytecie, je?eli na tym kierunku s? wolne miejsca i obowi?zuj? egzaminy wst?pne z tych samych przedmiotów.
Decyzj? podejmuj? przewodnicz?cy wydzia?owych komisji rekrutacyjnych, w ci?gu 14 dni po og?oszeniu wyników rekrutacji.

§ 10
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów dziennych zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 14 sierpnia 2002 r. Potwierdzenie stanowi przes?ane do dziekanatu Wydzia?u  o?wiadczenie opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata.
2. Brak potwierdzenia, tj. nieprzes?anie w wyznaczonym terminie o?wiadczenia oznacza rezygnacj? ze studiów dziennych i powoduje skre?lenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.

§ 11
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów wieczorowych zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 14 wrze?nia 2002 r. Potwierdzenie stanowi dowód wp?aty (op?aty za studia), przes?any do dziekanatu Wydzia?u w ww. terminie.
2. Niewniesienie op?aty w wyznaczonym terminie oznacza? b?dzie rezygnacj? kandydata z podj?cia nauki w Uniwersytecie i spowoduje skre?lenie z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.

§ 12
1. Od decyzji wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej kandydatom, którzy:
a/ przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego obejmuj?cego wy??cznie konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci i nie zostali przyj?ci na studia – w uzasadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do:
- dnia 14 sierpnia 2002 r. – studia dzienne;
- dnia 28 sierpnia 2002 r. – studia wieczorowe.
b/ przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego jednotorowego (egzaminacyjnego) – na kierunkach: Administracja, Biologia, Biotechnologia (studia dzienne), Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Stosunki mi?dzynarodowe, Socjologia, Prawo, Weterynaria, Zarz?dzanie i marketing lub innego post?powania egzaminacyjnego, obejmuj?cego ró?ne (??czone) formy kwalifikacji, tj. przyst?pili do egzaminów, zdali egzaminy z wynikiem pozytywnym lub uzyskali liczb? punktów, uznaj?c? wynik post?powania kwalifikacyjnego za pozytywny i nie zostali przyj?ci na studia – w uzasadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do:
- dnia 14 sierpnia 2002 r. – studia dzienne;
- dnia 28 sierpnia 2002 r. – studia wieczorowe.
Odwo?anie nie przys?uguje kandydatom, którzy zrezygnowali z post?powania egzaminacyjnego.
c/ przyst?pili do rankingu ostatecznego wyniku studiów I stopnia (na studiach magisterskich uzupe?niaj?cych) i nie zostali przyj?ci na studia - w uzasadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w ww. terminach.
2. Kandydaci wymienieni w ust. 1 (w ramach odwo?a?) mog? równie? ubiega? si? o dopuszczenie do studiów w charakterze wolnego s?uchacza – za odp?atno?ci?.
3. Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rektor, na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 13
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów dziennych (w ramach odwo?a?) zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 6 wrze?nia 2002 r. Potwierdzenie stanowi przes?ane do dziekanatu Wydzia?u o?wiadczenie opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata.
Brak potwierdzenia, tj. nieprzes?anie w wyznaczonym terminie o?wiadczenia oznacza rezygnacj? ze studiów i powoduje skre?lenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.
2. Kandydaci dopuszczeni do studiów dziennych w charakterze wolnego s?uchacza zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 6 wrze?nia 2002 r. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu Wydzia?u  nast?puj?ce dokumenty:
a/ „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza” opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata,
b/ dowód wp?aty (op?aty za studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza, okre?lonej przez rektora Uniwersytetu).
Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie ww. dokumentów, powoduje skre?lenie kandydata z listy dopuszczonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

§ 14
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów wieczorowych ( w ramach odwo?a?) zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 14 wrze?nia 2002 r. Potwierdzenie stanowi dowód wp?aty (op?aty za studia), przes?any do dziekanatu Wydzia?u w ww. terminie.
Niewniesienie op?aty w wyznaczonym terminie oznacza? b?dzie rezygnacj? kandydata z podj?cia nauki w Uniwersytecie i spowoduje skre?lenie z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.
2. Kandydaci dopuszczeni do studiów wieczorowych (w ramach odwo?a?) w charakterze wolnego s?uchacza zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 14 wrze?nia 2002 r. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu Wydzia?u nast?puj?ce dokumenty:
a/ „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza” opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata,
b/ dowód wp?aty (op?aty za studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza, okre?lonej przez rektora Uniwersytetu).
Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie ww. dokumentów, powoduje skre?lenie kandydata z listy dopuszczonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

§ 15
Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia dzienne i wieczorowe, którzy przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego, zdali egzaminy (je?li takie obowi?zywa?y) lub uzyskali liczb? punktów, uznaj?c? wynik post?powania kwalifikacyjnego za pozytywny i nie zostali przyj?ci na studia w ramach odwo?a?, mog? ubiega? si? o przyj?cie na studia w charakterze wolnego s?uchacza – za odp?atno?ci?, w ramach ewentualnego zwalniania miejsc na listach przyj?tych. Kandydaci mog? sk?ada? podania w dziekanacie Wydzia?u w terminie do dnia 18 wrze?nia  2002 r.

§ 16
II. Zasady naboru na magisterskie studia uzupe?niaj?ce II stopnia –studia dzienne i wieczorowe

1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce danego kierunku jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów zawodowych (I stopnia) na tym samym  lub pokrewnym kierunku studiów.
Zasady rekrutacji  na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów I stopnia (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego limitu miejsc. Na kierunku: matematyka kryterium kwalifikacji stanowi egzamin pisemny –  z matematyki.
2. Szczegó?owych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru – udzielaj? dziekanaty wydzia?ów.

§ 17
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.

§ 18
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A  Nr  77
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie: zasad i trybu przyjmowania  na I rok studiów dziennych i wieczorowych w Uniwersytecie w 2002 r. kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”.

W oparciu o art. 141 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385), oraz Uchwa?? Nr 51 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 kwietnia 2001 roku w sprawie ratyfikowania Porozumienia mi?dzy Konferencj? Rektorów Akademickich Szkó? Polskich a Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 30 wrze?nia 2000 roku dot. uznania wyników egzaminów maturalnych – Matura 2002 – w procesie rekrutacji na studia, na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:

§ 1
1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia dzienne: jednolite magisterskie oraz zawodowe I stopnia, w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat w Uczelni. Kandydaci wype?niaj? ustalony limit przyj?? w wysoko?ci odpowiadaj?cej proporcji: liczby kandydatów zg?oszonych do rekrutacji w systemie „ nowej matury” w stosunku do ogólnej liczby zg?oszonych do post?powania rekrutacyjnego w terminie okre?lonym niniejsz? uchwa??.
2 Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia wieczorowe (odp?atne): jednolite magisterskie, oraz zawodowe I stopnia, w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat w Uczelni. Kandydaci wype?niaj? ustalony limit przyj?? w wysoko?ci odpowiadaj?cej proporcji: liczby kandydatów zg?oszonych do rekrutacji w systemie „ nowej matury” w stosunku do ogólnej liczby zg?oszonych do post?powania rekrutacyjnego w terminie okre?lonym niniejsz? uchwa??.
3. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na dzienne i wieczorowe studia magisterskie uzupe?niaj?ce w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat w Uczelni.

§ 2
I. Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz zawodowe I stopnia:
1. Nabór kandydatów na studia dzienne nast?puje na podstawie post?powania kwalifikacyjnego, które:
a/ na kierunkach: administracja, biologia, biotechnologia, budownictwo, filologia (sp. filologia wschodnios?owia?ska, filologia ukrai?ska, filologia ukrai?sko-polska, filologia rosyjska z j?zykiem angielskim, filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim), filozofia, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, historia, informatyka, in?ynieria ?rodowiska, in?ynieria chemiczna i procesowa, matematyka, mechanika i budowa maszyn, ochrona ?rodowiska (OW), ochrona ?rodowiska (KS), ogrodnictwo,  piel?gniarstwo, politologia, prawo, rolnictwo, rybactwo, socjologia, stosunki mi?dzynarodowe, technika rolnicza i le?na, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, teologia, towaroznawstwo (BZ), towaroznawstwo (N?), weterynaria, wychowanie techniczne, zarz?dzanie i in?ynieria produkcji, zarz?dzanie i marketing, zootechnika - obejmuje konkurs (ranking) sumy punktów uzyskanych na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: matematyka, j?zyk polski, j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dodatkowego co najmniej jednego przedmiotu przedstawionego do wyboru (za??cznik 1 do niniejszej uchwa?y);
b/ na kierunku: filologia polska – obejmuje konkurs (ranking) sumy punktów uzyskanych na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego z?o?onego na poziomie rozszerzonym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyka polskiego oraz na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: matematyka, j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dodatkowego co najmniej jednego przedmiotu przedstawionego do wyboru (za??cznik 1 do niniejszej uchwa?y);
c/ na kierunku: filologia (sp. filologia angielska) – obejmuje konkurs (ranking) sumy punktów uzyskanych na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego z?o?onego na poziomie rozszerzonym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyka polskiego i j?zyka obcego nowo?ytnego - angielskiego oraz na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: matematyka, a tak?e z dodatkowego co najmniej jednego przedmiotu przedstawionego do wyboru (za??cznik 1 do niniejszej uchwa?y);
d/ na kierunku: filologia (sp. filologia germa?ska) – obejmuje konkurs (ranking) sumy punktów uzyskanych na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego z?o?onego na poziomie rozszerzonym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyka polskiego i j?zyka obcego nowo?ytnego - niemieckiego oraz na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: matematyka, a tak?e z dodatkowego co najmniej jednego przedmiotu przedstawionego do wyboru (za??cznik 1 do niniejszej uchwa?y);
e/ na kierunku: pedagogika – obejmuje konkurs (ranking) sumy punktów uzyskanych na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1 do niniejszej uchwa?y);
f/ na kierunkach: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przebiega dwucz??ciowo, a jego elementami s?: w przypadku kierunku: architektura krajobrazu – egzamin wst?pny (praktyczny, tj. ocena predyspozycji plastycznych – rysunek) oraz konkurs (ranking) sumy punktów uzyskanych na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci dla kandydatów, którzy uzyskali co najmniej ocen? dostateczn? z egzaminu praktycznego; w przypadku kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – egzamin wst?pny praktyczny z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking) sumy punktów uzyskanych na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci dla kandydatów, którzy uzyskali co najmniej ocen? dostateczn? z egzaminu praktycznego (za??cznik 1 do niniejszej uchwa?y);
g/ na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – obejmuje egzaminy praktyczne oraz konkurs (ranking) sumy punktów uzyskanych na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci dla kandydatów, którzy z obu egzaminów uzyskali co najmniej oceny dostateczne; do sprawdzianu predyspozycji s?uchowych przyst?puj? kandydaci, którzy ze sprawdzianu umiej?tno?ci gry na instrumencie uzyskali co najmniej ocen? dostateczn? (za??cznik 1 do niniejszej uchwa?y).
2. Nabór kandydatów na studia wieczorowe nast?puje na podstawie post?powania kwalifikacyjnego, które:
a/ na kierunkach: biotechnologia, informatyka, prawo, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka - obejmuje konkurs (ranking) sumy punktów uzyskanych na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: matematyka, j?zyk polski, j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dodatkowego co najmniej jednego przedmiotu przedstawionego do wyboru (za??cznik 2 do niniejszej uchwa?y);
b/ na kierunku: pedagogika – obejmuje konkurs (ranking) sumy punktów uzyskanych na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 2 do niniejszej uchwa?y).
3.  Kandydatom na studia dzienne i wieczorowe, którzy z?o?yli zewn?trzny egzamin maturalny z przedmiotu obowi?zkowego na poziomie wy?szym (czyt. rozszerzonym) od okre?lonego w za??cznikach 1 i 2 do niniejszej uchwa?y lub z?o?yli zewn?trzny egzamin maturalny z  wi?cej ni? jednego przedmiotu dodatkowego, z przedstawionych do wyboru w za??cznikach 1 i 2 do niniejszej uchwa?y – w konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci uwzgl?dnia si? dodatkowo liczb? punków uzyskan? z ww. egzaminów z?o?onych (odpowiednio) na poziomie rozszerzonym oraz / lub z wi?cej ni? jednego przedmiotu przedstawionego do wyboru.

§ 3
Laureaci i finali?ci olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego s? przyjmowani na I rok studiów dziennych i wieczorowych przez wydzia?owe komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwa?? Nr 20  Senatu Uniwersytetu z 3 grudnia 1999 r. (zm. Uchwa?? Nr 38 Senatu Uniwersytetu z dnia 1 grudnia 2000 r.).

§ 4
1. Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne powo?ywane na wniosek dziekana i zaopiniowane  przez rad? wydzia?u.
2.  Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn?.
3.  Do zada? komisji wydzia?owych (kierunkowych) nale?y w szczególno?ci:
a/ przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
b/ dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,
c/ przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu ?wiadectw dojrza?o?ci;
d/ organizacja i przeprowadzanie wszystkich form egzaminu wst?pnego,
e/ przyjmowanie na I rok studiów w ramach okre?lonego limitu naboru,
f/ zawiadamianie kandydatów o wynikach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,
g/ przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4.  Do zada? Komisji Uczelnianej nale?y:
a/ koordynacja i nadzór nad prac? komisji wydzia?owych (kierunkowych),
b/ organizacja  opracowania testów na egzamin pisemny,
c/ rozpatrywanie i przedk?adanie rektorowi wniosków w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji komisji wydzia?owych (kierunkowych).

§ 5
1.  Od kandydatów na I rok studiów dziennych i wieczorowych wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:
a/ podanie i ?yciorys (na formularzu),
b/ ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??,
c/ orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowi?zuj?cymi uregulowaniami prawnymi,
d/ cztery fotografie o wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia g?owy, na jasnym tle,
e/ dowód wniesienia op?aty rekrutacyjnej,
f/ kserokopia dowodu osobistego (strona 2,3 i 6); dla kandydatów legitymuj?cych si? dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 roku – kserokopia strony 1 i 2.

Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce II stopnia do pliku dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:
1. dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów I stopnia (bez wyrównania do pe?nej oceny) wg wzoru okre?lonego przez UWM,
2. odpis dyplomu uko?czonych studiów zawodowych (I stopnia).
1.  W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów na obranym kierunku, Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi  dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 kandydaci sk?adaj? w dziekanatach wydzia?ów – w terminie:
- do  12 lipca 2002 r. – studia dzienne i wieczorowe.

§ 6
   Tryb ubiegania si? o przyj?cie na studia w ramach rekrutacji jednotorowej i dwucz??ciowej:
1. Rekrutacj? jednotorow? i dwucz??ciow? na studia dzienne wyznacza post?powanie rekrutacyjne obejmuj?ce zasady okre?lone w § 2 ust. 1 i 3.
2. Rekrutacj? jednotorow? na studia wieczorowe wyznacza post?powanie rekrutacyjne obejmuj?ce zasady okre?lone w § 2 ust. 2 i 3.
3. Og?oszenie w dziekanatach konkursu (rankingu) kandydatów wg sumy punktów uzyskanych na ?wiadectwie dojrza?o?ci, z podaniem list osób kwalifikowanych do przyj?cia na studia (oprócz kierunków wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. f/ oraz g/ nast?pi:
- 22 lipca 2002 roku – studia dzienne i wieczorowe.
4.  ?wiadectwa maturalne uzyskane za granic? uznaje si? za równowa?ne ?wiadectwom dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce, je?eli zawieraj? klauzul? stwierdzaj?c? prawo ubiegania si? o przyj?cie na studia wy?sze w kraju miejsca wydania  ?wiadectwa. Kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem maturalnym uzyskanym za granic? zobowi?zani s?  do??czy? do kompletu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 za?wiadczenie Wojewódzkiego Kuratora O?wiaty (w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równowa?no?ci  ?wiadectwa maturalnego uzyskanego za granic? ze ?wiadectwem dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce.
5.   Punktacji przedmiotowej (ze ?wiadectw wymienionych w ust.4) w skali innej ni? 16 lub 25, nie przelicza si?. Oznacza to, ?e kandydat nie mo?e by? kwalifikowany w konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci, lecz:
 a) w ramach rekrutacji jednotorowej (ranking ?wiadectw dojrza?o?ci) musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego – ustnego z dwóch przedmiotów:
- na kierunkach: Ochrona ?rodowiska (Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Rolnictwo, Rybactwo, Towaroznawstwo (na Wydz. Bioin?ynierii Zwierz?t),  Zootechnika – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;
- na kierunkach: Biologia, Biotechnologia, Piel?gniarstwo, Weterynaria – przedmioty: biologia i chemia;
- na kierunku: In?ynieria chemiczna i procesowa, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci)- przedmioty: matematyka i chemia;
- na kierunkach: Filologia polska, Pedagogika (studia dzienne i wieczorowe)– przedmioty:  j?zyk polski i historia;
- na kierunkach: Budownictwo, In?ynieria ?rodowiska, Mechanika i budowa maszyn, Technika rolnicza i le?na, Wychowanie techniczne – przedmioty - matematyka i fizyka;
- na kierunku: Zarz?dzanie i in?ynieria produkcji – przedmioty - biologia i matematyka;
-  na kierunkach: Administracja, Historia, Prawo, Stosunki mi?dzynarodowe, Teologia, Socjologia, Politologia – przedmioty: historia i wiedza o spo?ecze?stwie;
- na kierunkach: Gospodarka przestrzenna, Zarz?dzanie i marketing – przedmioty: matematyka i  geografia;
- na kierunkach: Informatyka (studia dzienne i wieczorowe), Matematyka, Geodezja i kartografia – przedmioty: matematyka i fizyka;
- na kierunku: Filozofia – przedmioty: historia i filozofia;
- na kierunku: Filologia (sp. fil. wschodnios?owia?ska) – przedmioty: j?zyk polski, j?zyk rosyjski;
- na kierunku: Filologia (sp. fil. germa?ska) – przedmioty: j?zyk polski, j?zyk niemiecki;
- na kierunku: Filologia (sp. fil. angielska) – przedmioty: j?zyk polski, j?zyk angielski;
- na kierunku: Filologia (sp. fil. ukrai?ska, ukrai?sko-polska) – przedmioty: j?zyk polski i j?zyk ukrai?ski;
- na kierunku: Filologia (sp. fil. rosyjska z j?zykiem niemieckim) – przedmioty: j?zyk rosyjski i j?zyk niemiecki;
- na kierunki: Filologia (sp. rosyjska z j?zykiem angielskim) – przedmioty: j?zyk rosyjski i j?zyk angielski;
- na kierunku: Biotechnologia (studia wieczorowe) – przedmioty: biologia i chemia;
- na kierunku: Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka (studia wieczorowe) – przedmioty: chemia i matematyka;
- na kierunku: Prawo (studia wieczorowe) – przedmioty: historia i wiedza o spo?ecze?stwie;
 b) w ramach rekrutacji dwucz??ciowej musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego – ustnego z dwóch  przedmiotów:
- na kierunku: Architektura krajobrazu – przedmioty - biologia i matematyka;
- na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia muzyki i j?zyk polski;
- na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia sztuki, j?zyk polski;

§ 7
Zasady post?powania kwalifikacyjnego – studia dzienne i wieczorowe
A. Konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci:
Przy konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci oblicza si? sum? punktów uzyskanych na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci z uwzgl?dnieniem za?. 1 i 2 do niniejszej uchwa?y.
B. Egzaminy wst?pne – studia dzienne i wieczorowe.
Terminy egzaminów wst?pnych oraz terminy og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la za??cznik 3.
1.  Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.
2.  Wyniki egzaminów praktycznych oceniane s? w skali 2-5.
3. Ka?d? prac? egzaminacyjn? (egzamin praktyczny) oceniaj? co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci z danej dziedziny; b??dy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na pracach egzaminacyjnych, które przekazuj? przewodnicz?cemu wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodno?ci opinii egzaminatorów, ostateczn? liczb? punktów ustala przewodnicz?cy komisji.
4.  Ka?da praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.
5.  Za pozytywny wynik post?powania egzaminacyjnego – praktycznego na kierunkach, o których mowa w § 2 ust.1 pkt. f /oraz g/ uznaje si? ocen? – dostateczny.

§ 8
Tryb post?powania kwalifikacyjnego – studia dzienne i wieczorowe
1. Po zako?czeniu konkursu ?wiadectw dojrza?o?ci, komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug sumy punktów uzyskanych na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za?. 1 i 2).
2. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonej w ust. 1, ww. komisje sporz?dzaj? list? kandydatów kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów, w ramach przyj?tego limitu miejsc.
3. Do ww. limitu wliczani s? równie? kandydaci przyj?ci bez post?powania kwalifikacyjnego (laureaci i finali?ci olimpiad).
4. We wszystkich formach naboru, przy jednakowej sumie punktów, o których mowa w ust. 1 nie uprawniaj?cej wszystkich kandydatów do przyj?cia na studia (z powodu wyczerpania limitu miejsc), dodatkowe kryterium kwalifikacji stanowi ??czna suma punktów uzyskanych na podstawie wyników wewn?trznego i zewn?trznego egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci, z wy??czeniem kandydatów, o których mowa w § 6 ust. 4 i 5.
5.  Og?oszenie pe?nych list kandydatów kwalifikowanych do przyj?cia na studia:
- w ramach rekrutacji jednotorowej nast?pi 22 lipca 2002 roku – studia dzienne i wieczorowe,
- w ramach rekrutacji dwucz??ciowej nast?pi 31 lipca 2002 roku.

§ 9
Kandydaci, którzy ubiegali si? o przyj?cie na studia dzienne i wieczorowe i nie zostali przyj?ci na I rok studiów danego kierunku z powodu braku miejsc – mog? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów, je?eli:
1.  na tym kierunku s? wolne miejsca,
2. w kryteriach kwalifikacji okre?lono ten sam poziom sk?adania egzaminów z przedmiotów obowi?zkowych w  cz??ci zewn?trznej  egzaminu maturalnego,
3.  w grupie przedmiotów do wyboru wyst?pi? przynajmniej jeden okre?lony dla kierunku, na który kandydat nie zosta? przyj?ty.

§ 10
1.  Kandydaci przyj?ci na I rok studiów dziennych zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 14 sierpnia 2002 r. Potwierdzenie stanowi przes?ane do dziekanatu Wydzia?u o?wiadczenie opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata.
2.  Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie o?wiadczenia oznacza rezygnacj? ze studiów dziennych i powoduje skre?lenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.

§ 11
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów wieczorowych zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 14 wrze?nia 2002 roku. Potwierdzenie stanowi dowód wp?aty (op?aty za studia), przes?any do dziekanatu Wydzia?u w ww. terminie.
2. Nie wniesienie op?aty w wyznaczonym terminie oznacza? b?dzie rezygnacj? kandydata z podj?cia nauki w Uniwersytecie i spowoduje skre?lenie z listy kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.

§ 12
1.  Od decyzji wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej kandydatom, którzy:
a/ przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego – jednotorowego, obejmuj?cego wy??cznie konkurs (ranking) sumy punktów uzyskanych na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego z przedmiotów okre?lonych w za?. 1 i 2 do niniejszej uchwa?y, wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci i nie zostali przyj?ci na studia – w uzasadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej;
b/ przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego – dwucz??ciowego, tj. przyst?pili do egzaminu praktycznego, zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i uzyskali liczb? punktów niewystarczaj?c? do przyj?cia na studia – w uzasadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej,
     w terminie:
 - do dnia 14 sierpnia 2002 roku – studia dzienne;
 - do dnia 28 sierpnia 2002 roku – studia wieczorowe.
 Odwo?anie nie przys?uguje kandydatom, którzy zrezygnowali z post?powania egzaminacyjnego.
c/ przyst?pili do rankingu ostatecznego wyniku studiów I stopnia (na studiach magisterskich   uzupe?niaj?cych) i nie zostali przyj?ci na studia - w uzasadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w ww. terminach.
2.  Kandydaci wymienieni w ust. 1 (w ramach odwo?a?) mog? równie? ubiega? si? o dopuszczenie do studiów w charakterze wolnego s?uchacza – za odp?atno?ci?.   
3. Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rektor, na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 13
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów dziennych (w ramach odwo?a?) zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 6 wrze?nia 2002 r. Potwierdzenie stanowi przes?ane do dziekanatu Wydzia?u o?wiadczenie opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata.
Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie o?wiadczenia oznacza rezygnacj? ze studiów i powoduje skre?lenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.
2. Kandydaci dopuszczeni do studiów dziennych w charakterze wolnego s?uchacza zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 6 wrze?nia 2002 r. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu Wydzia?u  nast?puj?ce dokumenty:
a/ „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza” opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata,
b/ dowód wp?aty (op?aty za studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza, okre?lonej przez rektora Uniwersytetu).
Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie ww. wymienionych dokumentów, powoduje skre?lenie kandydata z listy dopuszczonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

§ 14
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów wieczorowych ( w ramach odwo?a?) zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 14 wrze?nia 2002 r.  Potwierdzenie stanowi dowód wp?aty (op?aty za studia), przes?any do dziekanatu Wydzia?u w ww. terminie.
Nie wniesienie op?aty w wyznaczonym terminie oznacza? b?dzie rezygnacj? kandydata z podj?cia nauki w Uniwersytecie i spowoduje skre?lenie z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.
2. Kandydaci dopuszczeni do studiów wieczorowych (w ramach odwo?a?) w charakterze wolnego s?uchacza zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie,    w terminie do dnia 14 wrze?nia 2002 r. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu Wydzia?u nast?puj?ce dokumenty:
a/ „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza” opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata,
b/ dowód wp?aty (op?aty za studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza, okre?lonej przez rektora Uniwersytetu).
Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie ww. dokumentów, powoduje skre?lenie kandydata z listy dopuszczonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

§ 15
Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia dzienne i wieczorowe, którzy przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego, zdali egzaminy (je?li takie obowi?zywa?y) i uzyskali liczb? punktów niewystarczaj?c? do przyj?cia na studia w post?powaniu rekrutacyjnym na wydziale (I tura) oraz nie zostali przyj?ci na studia w ramach odwo?a? (II tura), mog? ubiega? si? o dopuszczenie do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza – za odp?atno?ci?, w ramach ewentualnego zwalniania miejsc na listach przyj?tych. Kandydaci mog? sk?ada? podania w dziekanacie Wydzia?u w terminie do dnia 18 wrze?nia  2002 r.

§ 16
II. Zasady naboru na magisterskie studia uzupe?niaj?ce II stopnia –studia dzienne i wieczorowe.
1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce danego kierunku jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów zawodowych (I stopnia) na tym samym  lub pokrewnym kierunku studiów.
Zasady rekrutacji  na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów I stopnia (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego limitu miejsc. Na kierunku: matematyka (studia dzienne) kryterium kwalifikacji stanowi egzamin pisemny –  z matematyki.
2. Szczegó?owych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru – udzielaj? dziekanaty wydzia?ów.

§ 17
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.

§ 18
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr  78
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie:   zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2002 r.
kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”.

W oparciu o art. 141 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:

§ 1
Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na zawodowe studia zaoczne I stopnia, jednolite magisterskie studia zaoczne oraz zaoczne magisterskie studia uzupe?niaj?ce.

§ 2
I. Zasady rekrutacji na zawodowe studia zaoczne I stopnia oraz jednolite magisterskie studia zaoczne.
1. Uniwersytet przyjmuje kandydatów na I rok zawodowych oraz jednolitych studiów magisterskich w ramach limitu miejsc ustalonego przez Senat w Uczelni. Kandydaci wype?niaj? ustalony limit przyj?? w wysoko?ci odpowiadaj?cej proporcji: liczby kandydatów zg?oszonych do rekrutacji w systemie „ starej matury” w stosunku do ogólnej liczby zg?oszonych do post?powania rekrutacyjnego w terminie okre?lonym niniejsz? uchwa??.
2. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na zaoczne studia magisterskie uzupe?niaj?ce w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat w Uczelni.

§ 3
1. Nabór kandydatów nast?puje na podstawie wyników post?powania kwalifikacyjnego, które:
a/ na kierunkach: Administracja, Biologia, Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, Budownictwo, Historia, Filologia polska, Geodezja i kartografia, Mechanika i budowa maszyn, Ochrona ?rodowiska (Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Pedagogika, Prawo, Rolnictwo, Rybactwo, Stosunki mi?dzynarodowe,  Technika rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (Wydzia? Nauki o ?ywno?ci), Wychowanie techniczne, Zarz?dzanie i in?ynieria produkcji, Zarz?dzanie i marketing, Zootechnika – obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci;
b/ na kierunku: Matematyka – obejmuje egzamin pisemny i ustny;
  c)  na kierunkach: Filologia sp. fil. rosyjska oraz sp. filologia ukrai?ska, Filozofia, Politologia, Teologia – obejmuje rozmow? kwalifikacyjn?;
d/ na kierunku: Socjologia – obejmuje egzaminy pisemne - testowe;
e/ na kierunku: Instrumentalistyka – obejmuje egzamin praktyczny,
f/  na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – obejmuje egzaminy praktyczne oraz rozmow? kwalifikacyjn?.
2. Kryteria kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów okre?la za??cznik 1 do niniejszej Uchwa?y.
3. Przepis ust. 1 nie dotyczy kandydatów, o których mowa w §4 i §8 -A ust. 6 i 7.

§ 4
Laureaci i finali?ci olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego s? przyjmowani na I rok studiów przez wydzia?owe komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwa?? Nr 20 Senatu Uniwersytetu z 3 grudnia 1999 r. (zm. Uchwa?? Nr 38 Senatu Uniwersytetu z dnia 1 grudnia 2000 r.).

§ 5
1. Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne powo?ywane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez rad? wydzia?u.
2. Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn?.
3. Do zada? komisji wydzia?owych (kierunkowych), nale?y w szczególno?ci:
a) przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
b) dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,
c) przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu ?wiadectw dojrza?o?ci lub egzaminu,
d) organizacja i przeprowadzanie wszystkich form egzaminów wst?pnych,
e) przyjmowanie na I rok studiów w ramach okre?lonego limitu naboru,
f) zawiadamianie kandydatów o wynikach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie    przyj?ciu na studia,
g) przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4. Do zada? Komisji Uczelnianej, nale?y:
a) koordynacja i nadzór nad prac? komisji wydzia?owych (kierunkowych),
b) organizacja opracowania testów na egzaminy pisemne,
c) rozpatrywanie i przedk?adanie rektorowi wniosków w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji  komisji wydzia?owych (kierunkowych).

§ 6
1. Od kandydatów na studia  wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:
a) podanie i ?yciorys (na formularzu),
b) ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??,
c) orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowi?zuj?cymi uregulowaniami prawnymi,
d) cztery fotografie o wymiarach 37x52 mm, bez nakrycia g?owy, na jasnym tle,
e) dowód wniesienia op?aty rekrutacyjnej,
f) kserokopia dowodu osobistego (strona 2, 3 i 6).
Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce II stopnia do pliku dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:
1/ dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów I stopnia (bez wyrównania do pe?nej oceny) wg wzoru okre?lonego przez UWM,
2/ odpis dyplomu uko?czonych studiów zawodowych (I stopnia). W przypadku kierunku: Prawo, kandyda ci powinni do??czy? odpis dyplomu uko?czenia studiów magisterskich kierunku: Administracja.
2. W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów na obranym kierunku, Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi  dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.
3. Dokumenty wymienione w ust. 1 kandydaci sk?adaj? w dziekanatach wydzia?ów - w terminie do 18 lipca 2002 r.

§ 7
Tryb ubiegania si? o przyj?cie na studia w ramach rekrutacji jednotorowej i dwucz??ciowej.
1. Rekrutacj? jednotorow? wyznacza post?powanie kwalifikacyjne obejmuj?ce:
- na kierunkach: Administracja, Biologia, Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, Budownictwo, Historia, Filologia polska, Geodezja i kartografia, Mechanika i budowa maszyn, Ochrona ?rodowiska (Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Pedagogika, Prawo, Rolnictwo, Rybactwo, Stosunki mi?dzynarodowe,  Technika rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (Wydzia? Nauki o ?ywno?ci), Wychowanie techniczne, Zarz?dzanie i in?ynieria produkcji, Zarz?dzanie i marketing, Zootechnika – konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci;
- na kierunkach: Filozofia, Filologia sp. fil. rosyjska oraz sp. fil. ukrai?ska, Politologia, Teologia – rozmow? kwalifikacyjn?;
- na kierunku: Socjologia – egzaminy pisemne testowe;
- na kierunku: Instrumentalistyka – egzamin praktyczny;
2. Rekrutacj? dwucz??ciow? wyznacza post?powanie kwalifikacyjne obejmuj?ce:
- na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – egzaminy praktyczne oraz rozmow? kwalifikacyjn?; ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu praktycznego, eliminuje z dalszego post?powania kwalifikacyjnego.
- na kierunku: Matematyka – egzamin pisemny i ustny.

§ 8
Zasady post?powania kwalifikacyjnego:
A. Konkurs ?wiadectw dojrza?o?ci:
1. Przy konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci oblicza si? ?redni? arytmetyczn? ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci z uwzgl?dnianych przedmiotów (za?. 1).
2. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczenia ?redniej ogólnej przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn? wszystkich ocen z tego przedmiotu (ocen? ko?cowej klasyfikacji w szkole ?redniej oraz oceny uzyskane na egzaminie dojrza?o?ci).
3. Do ?redniej ocen nie bierze si? pod uwag? przedmiotów fakultatywnych i nadobowi?zkowych.
4. Do obliczania ?redniej ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje si? nast?puj?ce warto?ci liczbowe: celuj?cy (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczaj?cy (2,0).
5. W przypadku niewyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci oceny z przedmiotu obj?tego post?powaniem kwalifikacyjnym, do obliczania ?redniej ocen uwzgl?dnia si? 0 (zero) punktów z tego przedmiotu. 
6. ?wiadectwa maturalne uzyskane za granic? uznaje si? za równowa?ne ?wiadectwom dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce, je?eli zawieraj? klauzul? stwierdzaj?c? prawo ubiegania si? o przyj?cie na studia wy?sze w kraju miejsca  wydania ?wiadectwa. Kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem maturalnym uzyskanym za granic? zobowi?zani s? do??czy? do kompletu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1, za?wiadczenie Wojewódzkiego Kuratora O?wiaty (w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równowa?no?ci ?wiadectwa maturalnego uzyskanego za granic? ze ?wiadectwem dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce.
7. Punktacji przedmiotowej (ze ?wiadectw wymienionych w ust. 6) w skali innej ni? 1-6 lub 2-5, nie przelicza si?.
Oznacza to, ?e kandydat nie mo?e by? kwalifikowany w ramach konkursu ?wiadectw, lecz obowi?zuje go przyst?pienie do egzaminu wst?pnego - ustnego z dwóch przedmiotów:
a) na kierunkach: Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa oraz Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Rolnictwo, Rybactwo i Zootechnika - biologia i chemia lub matematyka;
b) na kierunkach: Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (Wydzia? Nauki o ?ywno?ci) – przedmioty: matematyka i chemia;
c) na kierunku: Zarz?dzanie i marketing – przedmioty: matematyka i geografia;
d) na kierunkach: Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn, Technika rolnicza i le?na, Wychowanie techniczne, Geodezja i kartografia – przedmioty: matematyka i fizyka;
e) na kierunkach: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, Filologia polska, Pedagogika – przedmioty: j?zyk polski i historia;
f) na kierunkach: Historia, Prawo, Stosunki mi?dzynarodowe – przedmioty: historia i wiedza o spo?ecze?stwie;
g) na kierunku: Zarz?dzanie i in?ynieria produkcji – przedmioty: biologia i matematyka;
h) na kierunku: Administracja – przedmioty: historia i geografia;
i) na kierunku: Biologia – biologia i chemia.

B. Egzaminy wst?pne
Terminy egzaminów wst?pnych oraz terminy og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la za??cznik 2.
1. Egzaminy wst?pne ustne dla kandydatów, o których mowa w § 8 - A ust. 6 i 7 odb?d? si? 22 lipca 2002 r.
2. Do przeprowadzenia egzaminu wst?pnego uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.
3. Pisemne prace egzaminacyjne – testowe na kierunku: Socjologia kwalifikowane s? w skali: historia Polski XIX i XX wieku: od 0 do 70 punktów; j?zyk obcy: od 0 do 30 punktów.
4. Pisemne prace egzaminacyjne na kierunku: Matematyka kwalifikowane s? w skali 2-5.
5. Wyniki egzaminów ustnych, praktycznych oraz rozmów kwalifikacyjnych, w tym równie? egzaminów ustnych, o których mowa w §8-A ust. 7, oceniane s? w skali 2-5.
6. Ka?d? prac? egzaminacyjn? oceniaj? co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci z danego przedmiotu; b??dy i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na pracach egzaminacyjnych, które przekazuj? przewodnicz?cemu wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodno?ci opinii egzaminatorów, ostateczn? liczb? punktów ustala przewodnicz?cy komisji.
7. Ka?dy z przedmiotów egzaminacyjnych jest oceniany i punktowany oddzielnie.
8. Wynik egzaminu pisemnego, o którym mowa w ust. 3 jest sum? punktów uzyskanych z przedmiotów egzaminacyjnych.
9. Wynik post?powania rekrutacyjnego ??cz?cego formy kwalifikacji: pisemn? i ustn? (kierunek: Matematyka) oraz praktyczn? i ustn? (kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ) jest sum? punktów uzyskanych w poszczególnych etapach.
10. Minimum punktowe do uznania egzaminu za pozytywny stanowi 40% sumy punktów mo?liwych do uzyskania w wyniku post?powania kwalifikacyjnego.

§ 9
Tryb post?powania kwalifikacyjnego:
1. Po zako?czeniu konkursu ?wiadectw dojrza?o?ci lub egzaminów wst?pnych (ustnego, praktycznego, rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu pisemnego) komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug uzyskanej ?redniej ocen lub liczby punktów z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym (z uwzgl?dnieniem §8).
2. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonej w ust. 1, wy?ej wymienione komisje sporz?dzaj? list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów:
- bez post?powania kwalifikacyjnego (laureaci i finali?ci olimpiad) oraz
- wed?ug uzyskanej najwy?szej ?redniej ocen w konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci lub najwy?szej liczby punktów z egzaminów wst?pnych, w ramach ustalonego limitu miejsc.
3. Przy jednakowej ?redniej ocen, nie uprawniaj?cej wszystkich kandydatów do przyj?cia na studia (z powodu wyczerpania limitu miejsc), dodatkowe kryterium kwalifikacji stanowi ?rednia arytmetyczna ze wszystkich ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci, z zastrze?eniem okre?lonym w §8-A ust. 3 oraz z wy??czeniem kandydatów, o których mowa w §8-A ust. 6 i 7.
4. Og?oszenie list kandydatów przyj?tych na studia nast?pi:
a) na kierunkach, na których post?powanie kwalifikacyjne obejmowa?o wy??cznie konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci nast?pi 26 lipca 2002 r.;
b) na kierunkach, na których post?powanie kwalifikacyjne obejmowa?o inne formy kwalifikacji – okre?la za??cznik 2 do niniejszej Uchwa?y.

§ 10
1. Kandydaci, którzy nie zostali przyj?ci na I rok danego kierunku studiów z powodu braku miejsc, mog? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów zaocznych w Uniwersytecie, je?eli na tym kierunku s? wolne miejsca.
2. Decyzj? podejmuj? przewodnicz?cy wydzia?owych komisji rekrutacyjnych, w ci?gu 14 dni od daty og?oszenia wyników rekrutacji.

§ 11
1. Od decyzji wydzia?owej komisji rekrutacyjnej, kandydatom nie przyj?tym na studia (w tym na studia magisterskie uzupe?niaj?ce) – w uzasadnionych przypadkach, przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do 28 sierpnia 2002 roku.
2. Kandydaci wymienieni w ust. 1 (w ramach odwo?a?) mog? równie? ubiega? si? o dopuszczenie do studiów w charakterze wolnego s?uchacza - za odp?atno?ci?.
3. Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rektor, na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 12
II. Zasady naboru na zaoczne magisterskie studia uzupe?niaj?ce
1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce (II stopnia) na kierunku: Zarz?dzanie i marketing specjalno?? „zarz?dzanie w agrobiznesie” (realizowanej we wspó?pracy z Uniwersytetem Minnesota - USA) jest:
- posiadanie dyplomu uko?czenia studiów wy?szych I lub II stopnia w zakresie nauk rolniczych, weterynaryjnych, technicznych, ekonomicznych i prawnych,
- trzyletnie do?wiadczenie zawodowe, po?wiadczone dokumentem zak?adu pracy.
Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów I lub II stopnia (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego przez wydzia? limitu miejsc.
2. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce (II stopnia) na kierunku: Zarz?dzanie i marketing specjalno?? „zarz?dzanie w biznesie i administracji” (realizowanej we wspó?pracy z Uniwersytetem Minnesota - USA) jest:
- posiadanie dyplomu uko?czenia studiów wy?szych I lub II stopnia uczelni polskiej lub równowa?nych studiów zagranicznych,
- trzyletnie do?wiadczenie zawodowe, po?wiadczone dokumentem zak?adu pracy.
Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium s?: test i rozmowa kwalifikacyjna sprawdzaj?ca znajomo?? j?zyka angielskiego oraz test motywacyjny typu MAPP.
3. Warunkiem ubiegania si? i przyj?cie na pomagisterskie studia ko?cielne - jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów magisterskich kierunku teologia. Kryterium kwalifikacji stanowi rozmowa kwalifikacyjna.
4. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce kierunku matematyka jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów zawodowych (I stopnia) tego samego kierunku studiów. Kryterium kwalifikacji stanowi egzamin pisemny - z matematyki.
5. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce kierunku prawo jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów magisterskich kierunku administracja.
Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów magisterskich (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego przez wydzia? limitu miejsc.
6. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce (II stopnia) danego kierunku (poza wymienionymi w §12 ust. 1, 2, 3, 4, 5) - jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów zawodowych (I stopnia) na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów.
Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów I stopnia (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego przez wydzia? limitu miejsc.
7. Szczegó?owych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru na studia wymienionych w ust. 1, 2, 3 , 4,5,6 - udzielaj? dziekanaty wydzia?ów.

§ 13
1. Studia zaoczne (zawodowe, jednolite magisterskie oraz magisterskie uzupe?niaj?ce) s? odp?atne.
2. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 14 wrze?nia 2002 r. Potwierdzenie stanowi dowód wp?aty (op?aty za studia), przes?any do dziekanatu Wydzia?u w ww. terminie. Nie wniesienie op?aty w wyznaczonym terminie oznacza? b?dzie rezygnacj? kandydata z podj?cia nauki w Uniwersytecie i spowoduje skre?lenie z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.
3. Kandydaci dopuszczeni do studiów w charakterze wolnego s?uchacza zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 14 wrze?nia 2002 r. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu Wydzia?u nast?puj?ce dokumenty:
a/ „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza” opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata,
b/ dowód wp?aty (op?aty za studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza, okre?lonej  przez rektora Uniwersytetu).
Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie ww. dokumentów, oznacza rezygnacj? z podj?cia nauki w Uniwersytecie i powoduje skre?lenie kandydata z listy dopuszczonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.
4. Kandydaci, którzy przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego, zdali egzamin (je?li taki obowi?zywa?) i nie zostali przyj?ci na studia w ramach odwo?a?, mog? ubiega? si? o przyj?cie na studia w charakterze wolnego s?uchacza - za odp?atno?ci?, w ramach ewentualnego zwalniania miejsc na listach przyj?tych. Podania kandydaci mog? sk?ada? w dziekanacie Wydzia?u, w terminie do dnia 18 wrze?nia 2002 r.

§ 14
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.

§ 15
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr 79
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie:   zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów zaocznych  w Uniwersytecie w 2002 r.
kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”.
 
W oparciu o art. 141 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385), oraz Uchwa?? Nr 51 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 kwietnia 2001 roku w sprawie ratyfikowania Porozumienia mi?dzy Konferencj? Rektorów Akademickich Szkó? Polskich a Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 30 wrze?nia 2000 roku dot. uznania wyników egzaminów maturalnych – Matura 2002 – w procesie rekrutacji na studia, na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:

§ 1
Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na zawodowe studia zaoczne I stopnia, jednolite magisterskie studia zaoczne oraz zaoczne magisterskie studia uzupe?niaj?ce.

§ 2
I. Zasady rekrutacji na zawodowe studia zaoczne I stopnia oraz jednolite magisterskie studia zaoczne
1. Uniwersytet przyjmuje kandydatów na I rok zawodowych oraz jednolitych studiów magisterskich w ramach limitu miejsc ustalonego przez Senat w Uczelni.  Kandydaci wype?niaj? ustalony limit przyj?? w wysoko?ci odpowiadaj?cej proporcji: liczby kandydatów zg?oszonych do rekrutacji w systemie „nowej matury” w stosunku do ogólnej liczby zg?oszonych do post?powania rekrutacyjnego w terminie okre?lonym niniejsz? uchwa??.
2. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na zaoczne studia magisterskie uzupe?niaj?ce w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat w Uczelni.

§ 3
1. Nabór kandydatów na studia zaoczne nast?puje na podstawie post?powania kwalifikacyjnego, które:
a) na kierunkach: Administracja, Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, Biologia, Budownictwo, Filologia polska. Filologia, sp. filologia rosyjska, sp. filologia ukrai?ska; Filozofia, Geodezja i kartografia, Historia, Matematyka, Mechanika i budowa maszyn, Ochrona ?rodowiska (KS), Ochrona ?rodowiska (OW), Ogrodnictwo, Politologia, Prawo, Rolnictwo, Rybactwo, Socjologia, Stosunki mi?dzynarodowe, Technika rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Teologia, Towaroznawstwo (N?), Wychowanie techniczne, Zarz?dzanie i in?ynieria produkcji, Zarz?dzanie i marketing, Zootechnika – obejmuje konkurs (ranking) sumy punktów uzyskanych na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: matematyka, j?zyk polski, j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dodatkowego co najmniej jednego przedmiotu przedstawionego do wyboru (za??cznik 1 do niniejszej uchwa?y);
b) na kierunku: Pedagogika – obejmuje konkurs (ranking) sumy punktów uzyskanych na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1 do niniejszej uchwa?y);
c) na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Instrumentalistyka – przebiega dwucz??ciowo, a jego elementami s?: w przypadku kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – egzamin wst?pny praktyczny z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking) sumy punktów uzyskanych na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci dla kandydatów, którzy uzyskali co najmniej ocen? dostateczn? z egzaminu praktycznego; w przypadku kierunku: instrumentalistyka – egzamin wst?pny praktyczny w zakresie gry na wybranym instrumencie na poziomie uko?czenia Pa?stwowej Szko?y Muzycznej II stopnia oraz konkurs (ranking) sumy punktów uzyskanych na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci dla kandydatów, którzy uzyskali co najmniej ocen? dostateczn? z egzaminu praktycznego (za??cznik 1 do niniejszej uchwa?y).
2.  Kandydatom na studia zaoczne, którzy z?o?yli zewn?trzny egzamin maturalny z przedmiotu obowi?zkowego na poziomie wy?szym (czyt. rozszerzonym) od okre?lonego w za??czniku 1 do niniejszej uchwa?y lub z?o?yli zewn?trzny egzamin maturalny z wi?cej ni? jednego przedmiotu dodatkowego, z przedstawionych do wyboru w za??czniku 1 do niniejszej uchwa?y – w konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci uwzgl?dnia si? dodatkowo liczb? punktów uzyskan? w ww. egzaminów z?o?onych (odpowiednio) na poziomie rozszerzonym oraz / lub z wi?cej ni? jednego przedmiotu przedstawionego do wyboru.

§ 4
Laureaci i finali?ci olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego s? przyjmowani na I rok studiów dziennych i wieczorowych przez wydzia?owe komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwa?? Nr 20  Senatu Uniwersytetu z 3 grudnia 1999 r. (zm. Uchwa?? Nr 38 Senatu Uniwersytetu z dnia 1 grudnia 2000 r.).

§ 5
1. Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne powo?ywane na wniosek dziekana i zaopiniowane  przez rad? wydzia?u.
2.  Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn?.
3.  Do zada? komisji wydzia?owych (kierunkowych) nale?y w szczególno?ci:
a) przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
b) dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,
c) przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu ?wiadectw dojrza?o?ci;
d) organizacja i przeprowadzanie wszystkich form egzaminu wst?pnego,
e) przyjmowanie na I rok studiów w ramach okre?lonego limitu naboru,
f) zawiadamianie kandydatów o wynikach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,
g) przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4.  Do zada? Komisji Uczelnianej nale?y:
a) koordynacja i nadzór nad prac? komisji wydzia?owych (kierunkowych),
b) organizacja  opracowania testów na egzamin pisemny,
c) rozpatrywanie i przedk?adanie rektorowi wniosków w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji komisji wydzia?owych (kierunkowych).

§ 6
1.  Od kandydatów na I rok studiów zaocznych wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:
a) podanie i ?yciorys (na formularzu),
b) ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??,
c/)  orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowi?zuj?cymi uregulowaniami prawnymi,
d) cztery fotografie o wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia g?owy, na jasnym tle,
e)    dowód wniesienia op?aty rekrutacyjnej,
f) kserokopia dowodu osobistego (strona 2,3 i 6); dla kandydatów legitymuj?cych si? dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 roku – kserokopia strony 1 i 2.

Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce II stopnia do pliku dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:
1. dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów I stopnia (bez wyrównania do pe?nej oceny) wg wzoru okre?lonego przez UWM,
2. odpis dyplomu uko?czonych studiów zawodowych (I stopnia). W przypadku kierunku: prawo, kandydaci powinni do??czy? odpis dyplomu uko?czenia studiów magisterskich kierunku administracja.
3. W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów na obranym kierunku, Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.
4. Dokumenty wymienione w ust. 1 kandydaci sk?adaj? w dziekanatach wydzia?ów – w terminie do dnia 18 lipca 2002 roku.

§ 7
Tryb ubiegania si? o przyj?cie na studia w ramach rekrutacji jednotorowej i dwucz??ciowej:
1. Rekrutacj? jednotorow? i dwucz??ciow? na studia zaoczne wyznacza post?powanie rekrutacyjne obejmuj?ce zasady okre?lone w § 3.
2.  Og?oszenie w dziekanatach konkursu (rankingu) kandydatów wg sumy punktów uzyskanych na ?wiadectwie dojrza?o?ci, z podaniem list osób kwalifikowanych do przyj?cia na studia w ramach rekrutacji jednotorowej - nast?pi 26 lipca 2002 roku.
3. Og?oszenie w dziekanatach konkursu (rankingu) kandydatów wg sumy punktów uzyskanych na ?wiadectwie dojrza?o?ci, z podaniem list osób kwalifikowanych do przyj?cia na studia w ramach rekrutacji dwucz??ciowej - nast?pi 31 lipca 2002 roku.

§ 8
Zasady post?powania kwalifikacyjnego:
A. Konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci:
1. Przy konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci oblicza si? sum? punktów uzyskanych na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1 do niniejszej uchwa?y).
2. ?wiadectwa maturalne uzyskane za granic? uznaje si? za równowa?ne ?wiadectwom dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce, je?eli zawieraj? klauzul? stwierdzaj?c? prawo ubiegania si? o przyj?cie na studia wy?sze w kraju miejsca wydania ?wiadectwa. Kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem maturalnym uzyskanym za granic? zobowi?zani s? do??czy? do kompletu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1, za?wiadczenie Wojewódzkiego Kuratora O?wiaty (w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równowa?no?ci ?wiadectwa maturalnego uzyskanego za granic? ze ?wiadectwem dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce.
3. Punktacji przedmiotowej (ze ?wiadectw wymienionych w ust.2) w skali innej ni? 1-6 lub 2-5, nie przelicza si?.
Oznacza to, ?e kandydat nie mo?e by? kwalifikowany w ramach konkursu ?wiadectw, lecz:
a)  w ramach rekrutacji jednotorowej (ranking ?wiadectw dojrza?o?ci) musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego – ustnego z dwóch przedmiotów:
 na kierunkach: Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa oraz Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Rolnictwo, Rybactwo i Zootechnika - biologia i chemia lub matematyka;
 na kierunkach: Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (Wydzia? Nauki o ?ywno?ci) – przedmioty: matematyka i chemia;
 na kierunku: Zarz?dzanie i marketing – przedmioty: matematyka i geografia;
 na kierunkach: Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn, Matematyka, Technika rolnicza i le?na, Wychowanie techniczne, Geodezja i kartografia – przedmioty: matematyka i fizyka;
 na kierunkach: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, Filologia polska, Pedagogika – przedmioty: j?zyk polski i historia;
 na kierunkach: Filozofia, Historia, Prawo, Socjologia, Stosunki mi?dzynarodowe, Teologia, Politologia, – przedmioty: historia i wiedza o spo?ecze?stwie;
 na kierunku: Zarz?dzanie i in?ynieria produkcji – przedmioty: biologia i matematyka;
 na kierunku: Administracja – przedmioty: historia i geografia;
 na kierunku: Biologia – biologia i chemia;
 na kierunku: Filologia, sp. filologia rosyjska – przedmioty: j?zyk polski i j?zyk rosyjski;
 na kierunku: Filologia, sp. filologia ukrai?ska – przedmioty: j?zyk polski i j?zyk ukrai?ski
b) w ramach rekrutacji dwucz??ciowej musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego – ustnego z dwóch  przedmiotów:
- na kierunku: Instrumentalistyka – przedmioty –historia muzyki i j?zyk polski;
- na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia sztuki, j?zyk polski;

B. Egzaminy wst?pne
Terminy egzaminów wst?pnych oraz terminy og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la za??cznik 2.
1. Egzaminy wst?pne ustne dla kandydatów, o których mowa w § 8 - A ust. 2 i 3 odb?d? si? 22 lipca 2002 r.
2. Do przeprowadzenia egzaminu wst?pnego uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.
3. Ka?d? prac? egzaminacyjn? (egzamin praktyczny) oceniaj? co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci z danej dziedziny; b??dy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na pracach egzaminacyjnych, które przekazuj? przewodnicz?cemu wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodno?ci opinii egzaminatorów, ostateczn? liczb? punktów ustala przewodnicz?cy komisji.
4. Ka?da praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.
5. Za pozytywny wynik post?powania egzaminacyjnego – praktycznego na kierunkach , o których mowa w §3 ust. 1 pkt. c/ uznaje si? ocen? – dostateczny.
6. Wyniki egzaminów praktycznych oceniane s? w skali 2-5.

§ 9
Tryb post?powania kwalifikacyjnego:
1. Po zako?czeniu konkursu ?wiadectw dojrza?o?ci, komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug sumy punktów uzyskanych na podstawie wyników zewn?trznego egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1 do niniejszej uchwa?y), zgodnie z zasad? okre?lon? w § 3  uchwa?y.
2. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonej w ust. 1 ww. komisje sporz?dzaj? list? kandydatów kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów, w ramach limitu miejsc.
3. Do ww. limitu wliczani s? równie? kandydaci przyj?ci bez post?powania kwalifikacyjnego (laureaci i finali?ci olimpiad).
4. We wszystkich formach naboru, przy jednakowej sumie punktów, o których mowa w ust. 1 nie uprawniaj?cej wszystkich kandydatów do przyj?cia na studia (z powodu wyczerpania limitu miejsc), dodatkowe kryterium kwalifikacji stanowi ??czna suma punktów uzyskanych na podstawie wyników wewn?trznego i zewn?trznego egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci, z wy??czeniem kandydatów, o których mowa  w § 8 ust. 2 i 3.

§ 10
1. Kandydaci, którzy nie zostali przyj?ci na I rok danego kierunku studiów z powodu braku miejsc, mog? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów zaocznych w Uniwersytecie, je?eli na tym kierunku:
a)  na tym kierunku s? wolne miejsca,
b) w kryteriach kwalifikacji okre?lono ten sam poziom sk?adania egzaminów z przedmiotów obowi?zkowych w  cz??ci zewn?trznej  egzaminu maturalnego,
c)  w grupie przedmiotów do wyboru wyst?pi? przynajmniej jeden okre?lony dla kierunku, na który kandydat nie zosta? przyj?ty.
2.  Decyzj? podejmuj? przewodnicz?cy wydzia?owych komisji rekrutacyjnych, w ci?gu 14 dni od daty og?oszenia wyników rekrutacji.

§ 11
1. Od decyzji wydzia?owej komisji rekrutacyjnej, kandydatom nie przyj?tym na studia (w tym na studia magisterskie uzupe?niaj?ce) – w uzasadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do 28 sierpnia 2002 roku.
2. Kandydaci wymienieni w ust. 1 (w ramach odwo?a?) mog? równie? ubiega? si? o dopuszczenie do studiów w charakterze wolnego s?uchacza – za odp?atno?ci?.
3. Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rektor, na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 12
 II. Zasady naboru na zaoczne magisterskie studia uzupe?niaj?ce
1.  Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce (II stopnia) na kierunku: Zarz?dzanie i marketing specjalno?? „zarz?dzanie w agrobiznesie” (realizowanej we wspó?pracy z Uniwersytetem Minnesota - USA) jest:
- posiadanie dyplomu uko?czenia studiów wy?szych I lub II stopnia w zakresie nauk rolniczych, weterynaryjnych, technicznych, ekonomicznych i prawnych,
- trzyletnie do?wiadczenie zawodowe, po?wiadczone dokumentem zak?adu pracy.
Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów I lub II stopnia (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego przez wydzia? limitu miejsc.
2.  Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce (II stopnia) na kierunku: Zarz?dzanie i marketing specjalno?? „zarz?dzanie w biznesie i administracji” (realizowanej we wspó?pracy z Uniwersytetem Minnesota - USA) jest:
- posiadanie dyplomu uko?czenia studiów wy?szych I lub II stopnia uczelni polskiej lub równowa?nych studiów zagranicznych,
- trzyletnie do?wiadczenie zawodowe, po?wiadczone dokumentem zak?adu pracy.
Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium s?: test i rozmowa kwalifikacyjna sprawdzaj?ca znajomo?? j?zyka angielskiego oraz test motywacyjny typu MAPP.
3.  Warunkiem ubiegania si? i przyj?cie na pomagisterskie studia ko?cielne - jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów magisterskich kierunku teologia. Kryterium kwalifikacji stanowi rozmowa kwalifikacyjna.
4. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce kierunku matematyka jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów zawodowych (I stopnia) tego samego kierunku studiów. Kryterium kwalifikacji stanowi egzamin pisemny - z matematyki.
5.  Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce kierunku prawo jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów magisterskich kierunku administracja.
Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów magisterskich (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego przez wydzia? limitu miejsc.
6.  Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce (II stopnia) danego kierunku (poza wymienionymi w §12 ust. 1, 2, 3, 4, 5) - jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów zawodowych (I stopnia) na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów.
Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów I stopnia (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego przez wydzia? limitu miejsc.
7. Szczegó?owych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru na studia wymienionych w ust. 1, 2, 3 , 4,5,6 - udzielaj? dziekanaty wydzia?ów.

§ 13
1. Studia zaoczne (zawodowe i jednolite magisterskie oraz magisterskie uzupe?niaj?ce) s? odp?atne.
2. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 14 wrze?nia 2002 r. Potwierdzenie stanowi dowód wp?aty (op?aty za studia), przes?any do dziekanatu Wydzia?u w ww. terminie. Nie wniesienie op?aty w wyznaczonym terminie oznacza? b?dzie rezygnacj? kandydata z podj?cia nauki w Uniwersytecie i spowoduje skre?lenie z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.
3. Kandydaci dopuszczeni do studiów w charakterze wolnego s?uchacza zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 14 wrze?nia 2002 r. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu Wydzia?u nast?puj?ce dokumenty:
a) „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza” opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata,
b) dowód wp?aty (op?aty za studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza, okre?lonej  przez rektora Uniwersytetu).
Brak potwierdzenia, tj. nieprzes?anie w wyznaczonym terminie ww. dokumentów, oznacza rezygnacj? z podj?cia nauki w Uniwersytecie i powoduje skre?lenie kandydata z listy dopuszczonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.
4. Kandydaci, którzy przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego, zdali egzamin (je?li taki obowi?zywa?) i uzyskali liczb? punktów niewystarczaj?c? do przyj?cia na studia w post?powaniu rekrutacyjnym na wydziale (I tura) oraz nie zostali przyj?ci na studia w ramach odwo?a? (II tura), mog? ubiega? si? o dopuszczenie do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza - za odp?atno?ci?, w ramach ewentualnego zwalniania miejsc na listach przyj?tych. Podania kandydaci mog? sk?ada? w dziekanacie Wydzia?u, w terminie do dnia 18 wrze?nia 2002 r.

§ 14
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.

§ 15
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

UCHWA?A Nr 80
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie:  zmian w Statucie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 Na podstawie art. 14 ustawy z 12 wrze?nia 1990r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), § 75 Statutu Uniwersytetu Senat uchwala co nast?puje:

§ 1
W Statucie Uniwersytetu wprowadza si? zmian? § 3, który otrzymuje brzmienie:
㤠3
1. Uniwersytet ma god?o i sztandar.
2. Okr?g?e god?o Uniwersytetu ma wizerunek or?a bia?ego z otwart? z?ot? koron?, z g?ow? zwrócon? w prawo, z rozwini?tymi skrzyd?ami, na ciemnoniebieskim tle. Dziób or?a w kolorze z?otym. Na korpusie or?a tarcza koloru czerwonego w z?otej obwódce, na której polu znajduj? si? trzy stylizowane z?ote ber?a symbolizuj?ce ?rodowiska naukowe, z których powsta? Uniwersytet. W otoku napis majusku?? w kolorze bia?ym: UNIWERSYTET WARMI?SKO-MAZURSKI w OLSZTYNIE. God?o Uniwersytetu umieszcza si? w salach Senatu, rad wydzia?ów, aulach i innych miejscach uznanych za godne oraz na odznakach, drukach i wydawnictwach uczelnianych.
3. Uniwersytet posiada sztandar w kszta?cie prostok?tnego p?ata tkaniny o proporcjach boków 1,1:1 otoczonego z?otymi fr?dzlami. Na awersie p?ata sztandaru jst god?o pa?stwowe na czerwonym tle oraz poni?ej napis majusku?? SCIENTIAE ET PATRIAE w kolorze z?otym. Na rewersie p?ata sztandaru jest god?o Uniwersytetu na ciemnoniebieskim tle. Sztandar przymocowany jest do drzewca zako?czonego or?em koloru srebrnego ze z?ot? koron?. Szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej jest umieszczona na drzewcu poni?ej podstawy z or?em, po g?ównej stronie p?ata sztandaru.
4. Wydzia?y Uniwersytetu mog? mie? w?asny znak graficzny.
5. Uniwersytet ma prawo przyznawa? osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom zas?u?onym dla Uniwersytetu medal „Benemerenti Universitati Nostrae”, odznak? „Z?oty Laur Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie” oraz „Honorow? Odznak? Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie”. Wzory, zasady i tryb przyznawania medalu oraz odznak honorowych ustala regulamin uchwalony przez Senat”.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr  81
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2001 r.

w sprawie: utworzenia jednostki ogólnouczelnianej pod nazw? Centrum Edukacji Nauczycielskiej.

 Zgodnie z § 21 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na utworzenie z dniem 1 wrze?nia 2001 r. Centrum Edukacji Nauczycielskiej jako ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej.

§ 2
Z dniem utworzenia Centrum Edukacji Nauczycielskiej znosi si? na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego jednostk? organizacyjn? Studium Pedagogiczne.

§ 3
Zasady funkcjonowania oraz struktur? organizacyjn? okre?la Regulamin, który zatwierdza Rektor.


§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr  82
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2001 r.

 w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Bia?oruskim Instytutem Naukowo-Badawczym Sadownictwa w Samochwa?owiczach.  Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Bia?oruskim Instytutem Naukowo-Badawczym Sadownictwa w Samochwa?owiczach.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr  83
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2001 r.

w sprawie: zmian w Statucie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 Na podstawie art. 14 ustawy z 12 wrze?nia 1990r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U.nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), § 75 Statutu Uniwersytetu Senat uchwala co nast?puje:

§ 1
W za??czniku Nr 2 do Statutu Uniwersytetu wprowadza si? zmian? § 5, który otrzymuje brzmienie:
㤠5
1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego jest posiadanie tytu?u naukowego.
2. Kandydat na stanowisko profesora zwyczajnego w okresie po uzyskaniu tytu?u naukowego powinien ponadto:
1) mie? udokumentowane osi?gni?cia naukowe potwierdzaj?ce istotny wk?ad w rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej, potwierdzone przynajmniej jedn? pozytywn? opini? o dorobku naukowym, przedstawion? przez profesora z tytu?em naukowym z danej dziedziny, zatrudnionego poza uczelni?,
2) pe?ni? funkcj? promotora w co najmniej jednym zako?czonym przewodzie doktorskim.”

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

    
UCHWA?A  Nr  84
Senatu Uniwersytetu  Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2001 r

w sprawie: przyznania Odznaki Honorowej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie § 3 i § 10 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje.

§ 1
Senat przyznaje Odznak? Honorow? Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
dr in?. Andrzejowi ?MIETANKO
za zas?ugi w rozwoju Uniwersytetu, a w szczególno?ci za pomoc w pozyskiwaniu ?rodków na rozwój infrastruktury uczelni.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr  85
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2001 r.

w sprawie: korzystania przez pracowników Uniwersytetu z w?asnego funduszu stypendialnego.
                        
Na podstawie § 63 Statutu Uniwersytetu, w zwi?zku z § 19 Rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uczelni Dz.U. nr 84 poz. 380 z pó?n.zm., stanowi si? co nast?puje:

§  1
W?asny fundusz stypendialny tworzy si? z odpisu z zysku netto oraz wp?at osób fizycznych i prawnych przeznaczonych na ten fundusz i przeznacza si? na stypendia dla pracowników Uniwersytetu.

§  2
Wysoko?? indywidualnego stypendium dla pracowników wykazuj?cych si? szczególn? aktywno?ci? naukow?, której wynikiem jest realizacja projektu badawczego (grantu) nie mo?e przekroczy? najwy?szej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego w przepisach o wynagradzaniu osób zatrudnionych na danym stanowisku.

§ 3
Regulamin korzystania przez pracowników Uniwersytetu z w?asnego funduszu stypendialnego stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem uchwalenia i obowi?zuje do 31 grudnia 2001 r.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

STANOWISKA  SENATU


Stanowisko Senatu
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 kwietnia 2001 r.

w sprawie: rozwoju informatycznej infrastruktury Uniwersytetu.

 Senat Akademicki podczas posiedzenia w dniu 6 kwietnia 2001 r. zapozna? si? z informacj?  na temat infrastruktury informatycznej stanowi?cy za??cznik do stanowiska i akceptuje przedstawione w tym dokumencie propozycje.
W szczególno?ci Senat zwraca uwag? na ni?ej wymienione zadania, wa?ne ze wzgl?du na rozwój informatyki w uczelni:
• zako?czenie budowy wewn?trznej, ogólnouczelnianej sieci – LAN – w campusie uniwersyteckim;
• zwi?kszenie liczby pracowni komputerowych i stanowisk komputerowych              w obiektach dydaktycznych;
• zapewnienie dost?pu do internetu w domach studenckich i ogólnodost?pnych pomieszczeniach dydaktycznych;
• coraz szersze wykorzystywanie sieci informatycznej w zarz?dzaniu oraz administrowaniu uczelni?;
• wsparcie kadrowe i materialne kierunku „informatyka”;
• przygotowanie oferty odp?atnego kszta?cenia w zakresie informatyki;
• przygotowanie uczelni do kszta?cenia poprzez internet;
• zapewnienie w bud?ecie uczelni ?rodków celowych na rozwój informatyki w UWM.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Stanowisko Senatu
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 kwietnia 2001 r.

w sprawie: dzia?alno?ci naukowo-badawczej.

 Senat Akademicki uznaje ni?ej wymienione zadania za istotne w dzia?alno?ci naukowo-badawczej UWM.
1. D??enie do uzyskania przez Wydzia?y mo?liwie najwy?szych ocen w rankingu KBN poprzez:
• jak najszybsze zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi kryteriami oceny,
• wprowadzenie rankingu jednostek wg kryteriów KBN na wszystkich wydzia?ach.
2. Zwi?kszenie aktywno?ci pracowników w zabieganiu o ?rodki na badania ze ?róde? pozabud?etowych i z KBN poprzez:
• premiowanie finansowe kierowników i zespo?ów za uzyskane granty,
• uwzgl?dnianie grantów w rankingu jednostek na wszystkich wydzia?ach,
• uwzgl?dnianie tej aktywno?ci przy ubieganiu si? o ?rodki z rezerwy Komisji ds. Nauki i prorektora ds. nauki.
3. Rozwój mi?dzynarodowej wspó?pracy naukowej poprzez:
• szerok? akcj? informacyjn? i szkoleniow? dotycz?c? programów mi?dzynarodowych,
• utworzenie efektywnego zespo?u kompleksowej obs?ugi programów mi?dzynarodowych,
• systemowe wprowadzenie obowi?zku odbycia zagranicznych sta?y naukowych przez nauczycieli.
4. Tworzenie interdyscyplinarnych zespo?ów badawczych z udzia?em pracowników sfery produkcyjnej (od bada? podstawowych do oferty wdro?eniowej), tak?e z zakresu nauk humanistycznych i spo?ecznych.
5. Zwi?kszenie efektywno?ci bada? „wdro?eniowych” poprzez:
• ci?g?e uaktualnianie i rozpowszechnianie oferty wdro?eniowej,
• kredytowanie bada? o charakterze wdro?eniowym.
6. D??enie do akredytacji  laboratoriów i wdra?ania systemów jako?ci.
7. Opracowanie strategii wydawniczej umo?liwiaj?cej popraw? kategoryzacji wydawanych czasopism naukowych.
8. Organizacja ?rodowiskowego festiwalu nauki.
9. Cykliczna organizacja kursów i szkole? z zakresu najnowocze?niejszych metod badawczych.
10.  O?ywienie dyskusji naukowej poprzez organizacj? regularnych wyk?adów i seminariów we wszystkich jednostkach organizacyjnych.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

        
Stanowisko Senatu
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 kwietnia 2001 r.

w sprawie: rozwoju wspó?pracy z zagranic?.

 Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie wyra?a przekonanie, i? nale?y d??y? do zwi?kszenia intensywno?ci wspó?pracy uczelni z zagranic?, w tym do:
 zwi?kszenia liczby pracowników, doktorantów i studentów UWM wyje?d?aj?cych na sta?e naukowe i edukacyjne.
 zwi?kszenia liczby projektów (grantów) finansowanych przez instytucje mi?dzynarodowe.
 zwi?kszenia ilo?ci ?rodków finansowych pozyskiwanych ze ?róde? mi?dzynarodowych.
 promowania mi?dzynarodowego wizerunku UWM poprzez wykorzystanie mediów (w tym Internetu).
 zobowi?zania profesorów UWM do prowadzenia w?asnej strony WWW w j?zyku angielskim.
 zwrócenia uwagi na potrzeb? zabiegania o pozycj? visiting professor w uczelniach zagranicznych, co wp?ynie na podniesienia rangi UWM.
 
 Senat UWM wyra?a przekonanie, i? osi?gni?cie post?pu w realizacji wymienionych celów wymaga podj?cia ni?ej wymienionych dzia?a?.

1. Uznanie za strategiczne dla UWM rozwijanie wspó?pracy zagranicznej z:
a. Niemcami i innymi krajami Wspólnoty Europejskiej.
b. krajami Ameryki Pó?nocnej.
c. krajami s?siednimi Europy Wschodniej.
Nale?y dokona? przegl?du umów podpisanych przed utworzeniem UWM celem weryfikacji i ewentualnego podpisania w imieniu UWM i zabezpieczy? ?rodki finansowe przede wszystkim na poszerzenie wspó?pracy z Niemcami.
2. Opracowanie strategii wspó?pracy z zagranic? na podstawie ankiet z poszczególnych wydzia?ów UWM.
3. Utworzenie w ramach istniej?cego uczelnianego Funduszu Wspierania Wspó?pracy z Zagranic? nowych sfer finansowania, tj.:
 uczelnianych stypendiów dla obcokrajowców,
 dofinansowania projektów mi?dzynarodowych („wk?ad w?asny uczelni”).
4. Zwi?kszenie liczby studentów i doktorantów z zagranicy (szczególnie osób   narodowo?ci polskiej).
5. Przygotowanie przez uczelni? oferty nauczania w j?zykach obcych, a w  szczególno?ci wyasygnowanie funduszy na organizowanie seminariów  naukowych prowadzonych w j?zykach obcych i ??cz?cych podobne  specjalizacje z ró?nych wydzia?ów.
6. Kontynuacja prac studialnych nad wykorzystaniem ODL (Open & Distance Learning) w mi?dzynarodowej wspó?pracy edukacyjnej uczelni.
7. Wprowadzenie wymogu zamieszczania w pracach magisterskich i doktorskich jako suplementu streszczenia, spisu tre?ci oraz opisu danych    tabelarycznych i graficznych w j?zyku angielskim.
8. Stworzenie infrastruktury koniecznej dla zakwaterowania obcokrajowców przebywaj?cych na uczelni.
9. Utworzenie w UWM Uczelnianego Centrum Obs?ugi Programów Mi?dzynarodowych.
10. Zainicjowanie dzia?a? maj?cych na celu utworzenie polonijnego centrum edukacyjno-kulturowego na Warmii i Mazurach.
11. Poprawienie komunikatywno?ci korespondencji z partnerami zagranicznymi.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

ZARZ?DZENIA  REKTORA


ZARZ?DZENIE  Nr 14
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 kwietnia 2001 roku

w sprawie: gromadzenia i udost?pniania prac dyplomowych i rozpraw doktorskich wykonanych w Uniwersytecie.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?n. zm.), w zwi?zku z rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 wrze?nia 2000 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. nr 81 poz. 907) oraz ustaw? z 2 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83 z pó?n.zm.) stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Prac? dyplomow?, której obrona odby?a si? w Uniwersytecie zalicza si? do dokumentacji przebiegu studiów i stanowi ona integraln? cz??? teczki osobowej studenta. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej z teczk? osobow? studenta przechowuje si? w Archiwum.
2. Rozprawa doktorska, której obrona odby?a si? w Uniwersytecie stanowi integraln? cz??? dokumentacji przewodu doktorskiego. Jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z dokumentacj? przewodu doktorskiego przechowuje si? w Archiwum.

§ 2
1. Nieopublikowane prace dyplomowe i rozprawy doktorskie mog? by? udost?pnione wy??cznie na zasadach wymienionych w ust.2.
2.   Prac? dyplomow? i rozpraw? doktorsk? udost?pnia kierownik Archiwum Uniwersytetu na pisemny uzasadniony wniosek:
1) autora;
2) pracownika naukowo-dydaktycznego;
3) uczestnika studiów doktoranckich, studenta i opiekuna pracy, promotora pod kierunkiem którego prowadzone s? badania – w przypadku prac dyplomowych i rozpraw doktorskich obronionych przed 1 stycznia 2001 r.
3. Wzór wniosku o udost?pnienie pracy i rozprawy, o których mowa w ust. 1, stanowi za??cznik nr 1 do Zarz?dzenia.
§ 3
Prace dyplomowe i rozprawy doktorskie, których obrona odby?a si? po 1 stycznia  2001 r. mog? by? udost?pniane tylko za zgod? autora na podstawie Wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 3.

§ 4
1.    Autor wyra?a zgod? na udost?pnienie pracy dyplomowej lub doktorskiej w formie O?wiadczenia wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 2 do Zarz?dzenia.
2.   O?wiadczenie z?o?one w dniu rozliczenia z uczelni?, przechowuje si? w teczce osobowej studenta lub dokumentacji przewodu doktorskiego.

§ 5
Z udost?pnionej przez kierownika Archiwum pracy dyplomowej i rozprawy doktorskiej mo?na korzysta? wy??cznie w pracowni naukowej Archiwum Uniwersytetu.

§ 6
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 15
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 kwietnia 2001 r.

w sprawie: zmian struktury organizacyjnej jednostek dzia?alno?ci dydaktycznej i naukowej Uniwersytetu.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65,     poz. 385 z pó?n. zm.) i § 22 ust. 2 i 3 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, zgodnie z Uchwa?? Rady Wydzia?u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 6 marca 2001 r. oraz Uchwa?? Rady Wydzia?u Humanistycznego z dnia 20 marca 2001 r., stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej tworzy si? Katedr? Geodezji Szczegó?owej.

§ 2
1. Na Wydziale Humanistycznym dokonuje si? nast?puj?cych zmian organizacyjnych:
1) w Instytucie Historii Zak?ad Historii Europy Wschodniej przekszta?ca si? w Katedr? Historii Europy Wschodniej;
2) znosi si? Instytut Nauk Politycznych i Filozoficzno-Spo?ecznych;
3) tworzy si? Instytut Nauk Politycznych oraz Instytut Filozofii.

2. W sk?ad Instytutu Nauk Politycznych wchodz?:
2) Zak?ad Systemów i Doktryn Politycznych,
3) Zak?ad Stosunków Mi?dzynarodowych,
4) Zak?ad Polityki Spo?ecznej, Narodowo?ciowej i Wyznaniowej,
5) Zak?ad Logiki, Etyki i Metodologii.

3. W sk?ad Instytutu Filozofii wchodz?:
1) Zak?ad Filozofii Wspó?czesnej
2) Zak?ad Teorii Poznania, Logiki i Metodologii Nauk
3) Zak?ad Historii Filozofii,
4) Zak?ad Filozofii Ekologii i Etyki,
5) Zak?ad Antropologii Filozoficznej i Aksjologii,
6) Zak?ad Estetyki i Filozofii Kultury,
7) Zak?ad Socjologii Ogólnej i Komunikacji Spo?ecznej.

§ 3
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 4
Zarz?dzenia wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie  Nr 16
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 kwietnia 2001 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z pó?niejszymi zmianami), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Znosi si? dzia?aj?c?  w Uniwersytecie w pionie Zast?pcy Dyrektora Administracyjnego jednostk? organizacyjn? o nazwie Sekcja Eksploatacji, Napraw i Remontów.

§ 2
Pion G?ównego In?yniera otrzymuje nazw? Centrum Obs?ugi Technicznej – G?ówny In?ynier w ramach którego funkcjonuj?:
1/ Sekcja Telekomunikacji
2/ Sekcja Nadzoru i Dokumentacji Technicznej, G?ówny Energetyk
3/ Centrala Cieplna
4/ Zespó? Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej
5/ Sekcja Remontowa,
6/ Sekcja Eksploatacyjna.

§ 3
1. Do zakresu dzia?ania Centrum Obs?ugi Technicznej – G?ówny In?ynier w szczególno?ci nale?? sprawy dotycz?ce:
1/ opracowywania planów inwestycyjnych i remontów gruntownych.
2/ obs?ugi infrastruktury technicznej uczelni, utrzymanie w nale?ytym stanie technicznym budynków i budowli.
3/ utrzymanie w pe?nej sprawno?ci technicznej urz?dze? i sieci telekomunikacyjnej.
2. Do zakresu dzia?ania Sekcji Telekomunikacji w szczególno?ci nale?? sprawy dotycz?ce:
1/ sprawowania nadzoru nad inwestycjami i remontami wykonywanymi przez zak?ady specjalistyczne Uniwersytetu oraz jednostki obce.
2/ projektowania za?o?e? rozbudowy urz?dze? i sieci teletechnicznej (telefonicznej, telegraficznej, informatycznej i radiow?z?owej).
3/ utrzymania w pe?nej sprawno?ci technicznej urz?dze? wewn?trzzak?adowej sieci telekomunikacyjnej przez:
a/ prowadzenie zabiegów konserwacyjno-profilaktycznych,
b/ sprawne usuwanie uszkodze? i skutków awarii,
c/ przestrzeganie norm technologiczno-eksploatacyjnych.
4/ administrowanie urz?dzeniami telekomunikacyjnymi oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej.
5/ prowadzenia ogólnouczelnianej ewidencji technicznej abonenckich urz?dze? teletechnicznych, b?d?cych na wyposa?eniu poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.
6/ sprawowanie nadzoru technicznego nad funkcjonowaniem Radiowej Rozg?o?ni Uniwersyteckiej.
7/ rozliczanie abonentów, w tym:
a/ fakturuje us?ugi dla obcych jednostek na podstawie zawartych umów,
b/ rozlicza jednostki organizacyjne uczelni oraz osoby fizyczne.
8/ obs?ugi lokalnego biura numerów (informacja telefoniczna).
3. Do zakresu dzia?ania Sekcji Nadzoru i Dokumentacji Technicznej, G?ówny Energetyk w szczególno?ci nale?? sprawy dotycz?ce:
1/ zbierania danych programowych do opracowania dokumentacji technicznej inwestycji.
2/ przygotowania wytycznych programowych inwestycji.
3/ opiniowania sporz?dzonej przez biura projektowe dokumentacji projektowo-technicznej
i uczestniczenie czynnie w procesie inwestycyjnym.
4/ uczestniczenia w przyjmowaniu zako?czonych obiektów, urz?dze? i przekazania
ich do eksploatacji.
5/ przeprowadzania okresowych przegl?dów stanu technicznego obiektów, w celu ustalenia stopnia zu?ycia i uszkodze? poszczególnych elementów oraz ustalania zakresu potrzeb remontowych i konserwacyjnych.
6/ przygotowania dokumentacji kosztorysowej remontów gruntownych i bie??cych.
7/ za?atwienia zatwierdzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
8/ przygotowania umowy i zlecenia konserwacji urz?dze? alarmowych i d?wigowych wykonawcom obcym.
9/ organizacji i nadzoru ca?okszta?tu robót remontowych i konserwacyjnych, kieruj?c
ich wykonaniem.
10/ weryfikacji faktur wykonania remontów realizowanych systemem zleconym.
11/ prowadzenia nadzoru nad pe?n? sprawno?ci? techniczn? obiektów, urz?dze? i wszelkich instalacji.
12/ prowadzenia ewidencji ?rodków trwa?ych (poza aparatur? naukowo-badawcz?).
13/ kontrolowania obowi?zku przestrzegania norm zu?ycia materia?ów technicznych oraz czuwania nad prawid?owym u?ytkowaniem powierzonego mienia.
14/ prowadzenia gospodarki paliwowo-energetycznej uczelni.
15/ zabezpieczenia zaopatrzenia Magazynu Centrali Cieplnej.
16/ okre?lenia warunków technicznych pod??czenia obiektów i urz?dze? energetycznych do sieci wewn?trznej uczelni.
17/ nadzorowania jednostek organizacyjnych obs?uguj?cych, konserwuj?cych i prowadz?cych napraw? urz?dze? energetycznych.
18/ sprawowania nadzoru nad Central? Ciepln? i lokalnymi kot?owniami.
19/ opracowania dokumentacji i instrukcji do prawid?owej eksploatacji urz?dze? energetycznych.
20/ udzia?u w przejmowaniu urz?dze? energetycznych do eksploatacji.
21/ planowania remontów urz?dze? energetycznych.
22/ opracowania i realizacji planów zaopatrzenia w paliwa sta?e.
23/ prowadzenia ksi?gi obiektów znajduj?cych si? na terenie uczelni.
24/ wnioskowania o wprowadzenie podwykonawców przy robotach prowadzonych si?ami w?asnymi i opiniowania projektów umów.
25/ organizowania placu budów i kierowania robotami budowlanymi i monta?owymi.
26/ rozliczania prowadzonych robót pod wzgl?dem finansowym i materia?owym.
27/ prowadzenia racjonalnej gospodarki maszynami, urz?dzeniami i narz?dziami b?d?cymi
w posiadaniu sekcji.
28/ wykonywania we w?asnym zakresie, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi lub zlecania jednostkom obcym do opracowania:
a/ za?o?e? techniczno-ekonomicznych,
b/ projektów budowlanych i drogowych,
c/ dokumentacji bran?owej instalacji sanitarnych i elektrycznych,
d/ ekspertyz i opinii technicznych,
e/ inwentaryzacji obiektów i urz?dze? infrastruktury technicznej,
f/ kosztorysów przedsi?wzi?? bezdokumentacyjnych,
g/ nadzoru autorskiego.
29/ nadzorowania ca?o?ci spraw zwi?zanych z dostarczaniem no?ników energetycznych dla potrzeb uczelni.
30/ nadzorowania prawid?owo?ci dzia?ania urz?dze? i instalacji energetycznych znajduj?cych si? na terenie uczelni.
31/ planowania rozbudowy i modernizacji sieci energetycznej uczelni pod k?tem energooszcz?dnym w porozumieniu z G?ównym In?ynierem.
32/ prowadzenia sprawozdawczo?ci i dokumentacji SEBUD.
4. Do zakresu dzia?ania Centrali Cieplnej w szczególno?ci nale?? sprawy dotycz?ce:
1/ prawid?owej eksploatacji sieci cieplnych wysoko i niskotemperaturowych na terenie uczelni, zasilaj?cych w ciep?o centralnego ogrzewania i w ciep?? wod? obiekty b?d?ce w?asno?ci? uczelni i obiekty obce usytuowane na terenie Uniwersytetu.
2/ eksploatacji wewn?trznej instalacji centralnego ogrzewania i ciep?ej wody u?ytkowej na terenie uczelni.
3/ eksploatacji kot?owni gazowych, olejowych i opalanych paliwem sta?ym.
4/ modernizacji sieci instalacji grzewczych.
5/ uczestniczenia w rozliczaniu produkowanej, kupowanej i sprzedawanej energii cieplnej.
6/ zabezpieczenia obiektów Uniwersytetu w przypadku zdarze? losowych.
5. Do zakresu dzia?ania Zespo?u Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej w szczególno?ci nale?? sprawy dotycz?ce:
1/ wykonywania dokumentacji fotograficznej i graficznej prac do?wiadczalnych.
2/ prowadzenia konserwacji i naprawy sprz?tu w salach dydaktycznych ogólnouczelnianych, jak równie? w innych jednostkach organizacyjnych uczelni.
3/ wykonywania wszelkich prac fotograficznych o charakterze pomocy dydaktycznych dla uczelni.
4/ wykonywania wszelkich prace fotograficznych do celów prezentowania wyników prac naukowych (prze?rocza, odbitki fotograficzne itp.).
5/ prowadzenia dokumentacji fotograficznej z ?ycia uczelni.
6/ wykonywania elementów plastycznych niezb?dnych do dekoracji uczelni.
7/ prowadzenia wypo?yczalni sprz?tu audiowizualnego.
8/ prowadzenia obs?ugi audiowizualnej i fotograficznej imprez okoliczno?ciowych, sympozjów naukowych itp., organizowanych na terenie uczelni i wspó?praca z organizatorami tych imprez.
6. Do zakresu dzia?ania Sekcji Remontowej w szczególno?ci nale?? sprawy dotycz?ce:
1/ organizowania terminowych oraz zgodnych z istotnymi potrzebami wykonanie robót remontowych systemem gospodarczym si?ami w?asnymi.
2/ uczestniczenia w odbiorach cz??ciowych i ko?cowych oraz pogwarancyjnych przeprowadzanych robót remontowych.
3/ kontroli szczegó?owego rozliczenia robót remontowych wykonywanych systemem w?asnym.
4/ wykonania robót ?lusarskich, stolarskich, szklarskich, tynkarskich i malarskich, maj?cych na celu napraw? i konserwacj? budynków i urz?dze?.
5/ naprawy i remontu urz?dze? socjalnych i dydaktycznych.
6/ wykonania robót budowlano-remontowych na zlecenie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu lub innych zleceniodawców.
7. Do zakresu dzia?ania Sekcji Eksploatacyjnej w szczególno?ci nale?? sprawy dotycz?ce:
1/ terminowej realizacji zlece? telefonicznych dotycz?cych bie??cych prac konserwacyjnych.
2/ terminowego oraz zgodnego z istotnymi potrzebami organizowania i wykonania robót remontowych i konserwacyjnych si?ami w?asnymi. 
3/ dokonywania szczegó?owych rozlicze? robót konserwacyjnych wykonywanych systemem w?asnym i si?ami zewn?trznymi.
4/ konserwacji i naprawy:
a/ sieci elektrycznej zewn?trznej, si?owej i o?wietleniowej oraz konserwacji podstacji SN,
b/ instalacji elektrycznych wewn?trznych w pomieszczeniach Uczelni,
c/ sieci zewn?trznej i wewn?trznej kanalizacyjnej, wodnej, deszczowej, gazowej wraz ze zwi?zanymi z nimi urz?dzeniami (poza aparatur? specjalistyczn?),
d/ urz?dze? sanitarnych w pomieszczeniach zak?adowych i ogólnego u?ytku,
e/ sieci wentylacyjnej.
5/ konserwacji i eksploatacji  urz?dze? oczyszczalni ?cieków.
6/ wykonania robót ?lusarskich, stolarskich, szklarskich, tynkarskich i malarskich, maj?cych na celu napraw? i konserwacj? budynków i urz?dze?.
7/ utrzymania w pe?nej sprawno?ci technicznej urz?dze? i sieci energetycznych, elektrycznych i sanitarnych –  zewn?trznych i wewn?trznych.

§ 4
Dyrektor Administracyjny poleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarz?dzeniem, a przede wszystkim dokonanie inwentaryzacji przekazanego maj?tku i sporz?dzenie protoko?u zdawczo-odbiorczego.

§ 5
W zwi?zku z tre?ci? § 1 Zarz?dzenia w Regulaminie organizacyjnym administracji Uniwersytetu stanowi?cym za??cznik do Zarz?dzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu z dnia 31 grudnia 1999 roku wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

1. W paragrafie 9 pkt.10 otrzymuje brzmienie:
 „10 . Centrum Obs?ugi Technicznej – G?ównemu In?ynierowi podlegaj?:
     1/ Sekcja Telekomunikacji
            2/ Sekcja Nadzoru i Dokumentacji Technicznej, G?ówny Energetyk
3/ Centrala Cieplna
                        4/ Zespó? Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej
                        5/ Sekcja Remontowa
                        6/ Sekcja Eksploatacyjna

2. § 21 otrzymuje brzmienie, ustalone jak w § 3 niniejszego zarz?dzenia.

§ 6
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 17
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 7 maja 2001 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie doradztwa  podatkowego.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r.
o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia 
i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1.  Na  Wydziale  Zarz?dzania  i  Administracji   tworzy   si?  Studia Podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie  Nr 18
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 7 maja 2001 roku

w sprawie: zmiany nazwy Studiów Podyplomowych w zakresie wczesnej edukacji.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz Uchwa?y Rady Wydzia?u Pedagogiki i Wychowania Artystycznego z dnia 24 listopada 2000 roku, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Zmienia si? nazw? realizowanych na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego Studiów Podyplomowych w zakresie pedagogiki wczesnej edukacji.
2. Studia otrzymuj? nazw? Studia Podyplomowe w zakresie zintegrowanej wczesnej edukacji.

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania z moc? od 1 pa?dziernika  2000 r.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 19
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 maja 2001 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 365 z pó?niejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zak?adowym funduszu ?wiadcze? socjalnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 70 z 1996 roku, poz. 335 z pó?niejszymi zmianami) stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
W zarz?dzeniu Nr 50 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych dokonuje si? nast?puj?cych zmian:

1. Pkt. 8 w rozdziale I Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„8. ?wiadczenie socjalne mo?e by? przyznane:
- w pe?nej wysoko?ci je?eli ?redni miesi?czny dochód z poprzedniego roku kalendarzowego przypadaj?cy na cz?onka rodziny lub osob? uprawnion? (z osobami wspólnie zamieszka?ymi i prowadz?cymi wspólne gospodarstwo domowe) – nie przekracza kwoty przeci?tnego wynagrodzenia ustalanego dla celów emerytalno-rentowych za rok kalendarzowy poprzedzaj?cy przyznanie ?wiadczenia, og?aszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim,
- w wysoko?ci 50%, gdy dochód pracownika przekracza przeci?tne wynagrodzenie ustalone dla celów emerytalno-rentowych, a nie przekracza 150% przeci?tnego wynagrodzenia.
Brak udokumentowania wysoko?ci osi?ganych dochodów powoduje utrat? prawa do ?wiadcze?.”
2. W pkt. I w rozdziale II Regulaminu dodajemy ppkt 10 w brzmieniu:
 „10. Dofinansowanie bada? lekarskich pracowników.”. 

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 20
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
Z 21 maja 2001 roku

w sprawie: zmiany nazwy Studiów Podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz Uchwa?y Rady Wydzia?u Pedagogiki i Wychowania Artystycznego z dnia 30 marca 2001 roku, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Zmienia si? nazw? realizowanych na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego Studiów Podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki.
2. Studia otrzymuj? nazw? Studia Podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki z podstawami pracy w klasie integracyjnej.


§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem  1 pa?dziernika  2001r.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 21
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 maja 2001 roku

w sprawie: zmiany nazwy Studiów Podyplomowych w zakresie pedagogiki opieku?czej.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz Uchwa?y Rady Wydzia?u Pedagogiki i Wychowania Artystycznego z dnia 30 marca 2001 roku, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Zmienia si? nazw? realizowanych na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego Studiów Podyplomowych w zakresie pedagogiki opieku?czej.
2. Studia otrzymuj? nazw? Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki opieku?czo-wychowawczej.

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania z moc? od  1 pa?dziernika  2000 r.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 22
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 maja 2001 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie eksploatacji urz?dze? elektroenergetycznych o napi?ciu do 1 kV.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na  Wydziale  Nauk Technicznych   tworzy   si? Studia Podyplomowe  w zakresie eksploatacji urz?dze? elektroenergetycznych o napi?ciu do 1 kV.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych  o dowolnym kierunku technicznym lub zwi?zanych z technik?.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 23
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 czerwca 2001 roku

w sprawie: okre?lenia minimalnych wymaga? programowych na studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie.                  
 
 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65 poz. 385) oraz rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  10 czerwca 1991roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz. U. Nr 58 poz. 249, Nr 101 z 1997 poz.632, sprost. Dz. U. Nr 128 z 1997 r. poz. 840), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Okre?la si? minimalne wymagania programowe na studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie.

§ 2
Wymagania, o których  mowa  w  §  1 stanowi?  za??cznik  do  niniejszego zarz?dzenia.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 pa?dziernika 2001r.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 24
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z  dnia 4 czerwca  2001 roku  

w sprawie: wynagrodzenia  nauczycieli akademickich w roku akademickim 2000/2001 za godziny  ponadwymiarowe, za prowadzenie pracy dyplomowej-magisterskiej oraz wynagrodzenia osób prowadz?cych zaj?cia dydaktyczne na podstawie umowy o dzie?o  lub umowy  zlecenia.   

Na podstawie rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 68, poz.297 i Nr 125, poz.610, z 1995 r. Nr 12, poz.57, Nr 74, poz.371 i Nr 122, poz.588 , z 1996 r. Nr 79, poz.372  z 1997 r.  Nr  31, poz.180, z 1998 r. Nr 45, poz.271, 1999 r. Nr 39, poz.389 oraz 2000 r. Nr 33,  poz.395 i 2001r. Nr 52, poz.542 ), ustalam w roku akademickim 2000/2001 najni?sze stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenie za prowadzenie pracy dyplomowej-magisterskiej oraz wynagrodzenie za prowadzenie zaj?? dydaktycznych  na podstawie umowy o dzie?o lub umowy  zlecenia.    

§ 1
1. Za ponadwymiarowe zaj?cia dydaktyczne nauczyciele akademiccy,  otrzymuj? za jedn? godzin? obliczeniow? wynagrodzenie wed?ug nast?puj?cych stawek :

Lp.

Stanowisko

Stawka za godzin?

      w z?otych

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadaj?cy tytu? naukowy

           34,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego

           

            30,00

3.

Adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora, starszy

Wyk?adowca

 

            28,00        

4.

Asystent, wyk?adowca, lektor, instruktor

            20,00


2. Dziekan,  w ramach posiadanych  ?rodków finansowych,  mo?e podwy?szy? stawk? wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe w granicach  okre?lonych rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z  11 maja  2001  roku (Dz. U. Nr 52, poz. 542 ).

§  2
 1. Nauczyciel akademicki, który w roku akademickim wykona? zaj?cia dydaktyczne w obowi?zuj?cym wymiarze, za prowadzenie pracy dyplomowej-magisterskiej (po pozytywnej ocenie pracy), otrzyma jednorazowe wynagrodzenie w ni?ej podanej kwocie:

Lp.

Stanowisko

Kwota

 w z?otych

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadaj?cy tytu? naukowy

340,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego  

 

300,00

3.

Adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora, starszy

wyk?adowca posiadaj?cy stopie? doktora

 

280,00

2. W przypadku wzrostu, okre?lonej w § 1 zarz?dzenia,  stawki  za godziny ponadwymiarowe,  wynagrodzenie za prowadzenie pracy dyplomowej-magisterskiej, ustala si? zgodnie  z  § 5 ust. 3, pkt. a  Uchwa?y nr 18 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia  26 maja 2000 roku w sprawie ustalania wysoko?ci pensum dydaktycznego   dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim  2000/2001.


§ 3
1. Osoby prowadz?ce zaj?cia dydaktyczne na podstawie umowy o dzie?o lub umowy – zlecenia,  otrzymuj?  za jedn? godzin? dydaktyczn? wynagrodzenie  wed?ug  ni?ej okre?lonych stawek:

Lp.

Stanowisko

Stawka za godzin?

      w z?otych

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadaj?cy tytu? naukowy

           34,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego

           

            30,00

3.

Adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora, starszy

Wyk?adowca

 

            28,00     

4.

Asystent, wyk?adowca, lektor, instruktor

            20,00

2. Rektor na wniosek dziekana mo?e podwy?szy? wysoko?? stawki w zale?no?ci od posiadanych  na Wydziale ?rodków finansowych.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem  podpisania.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 25
Rektora   Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z  dnia 5 czerwca 2001 roku

w  sprawie:  odp?atno?ci za niektóre us?ugi edukacyjne w Uniwersytecie w roku akademickim  2001/2002.

Na  podstawie  art. . 49  ust. 2, art. 23  ust.  2  pkt. 2  oraz  art.  202  ustawy  z  12  wrze?nia  1990 r . o  szkolnictwie  wy?szym  ( Dz. U. Nr  65 ,  poz. 385 ) oraz  na  podstawie  § 8 i  9  ust. 2 rozporz?dzenia  Rady  Ministrów  z  17  sierpnia  1991 r .  w  sprawie  gospodarki  finansowej  uczelni  ( Dz. U. Nr 84 ,  poz. 380 z pó?niejszymi zmianami), stanowi  si?, co  nast?puje:

§ 1
1.  Pobiera  si?  odp?atno??  za  niektóre us?ugi edukacyjne na  studiach wieczorowych i zaocznych:   I-VI roku  studiów zawodowych i  magisterskich , magisterskich uzupe?niaj?cych  oraz  studiach eksternistycznych.               
2. Pobiera  si?   odp?atno??   za   powtarzanie   przedmiotów   na   studiach    dziennych.
3. Pobiera  si? odp?atno?? pe?n? lub cz??ciow? (w przypadku dofinansowania MEN) na  studiach podyplomowych  i  wszystkich  kursach   organizowanych  przez Uniwersytet.

§ 2
Kwota  odp?atno?ci  na  poszczególnych  rodzajach  i  semestrach  studiów wieczorowych i zaocznych wynosi:
1/ Magisterskie, zawodowe in?ynierskie i licencjackie oraz magisterskie uzupe?niaj?ce - odpowiednio (studia zaoczne – wg za??cznika nr 1 i studia wieczorowe – wg za??cznika nr 2).
2/ Magisterskie studia uzupe?niaj?ce we wspó?pracy z Uniwersytetem Minnesota
    - specjalno?? zarz?dzanie w agrobiznesie ...............................  3.000  z? za ka?dy  semestr
    - specjalno?? zarz?dzanie w biznesie i  administracji ..............  4.000  z? za ka?dy semestr
3/ Magisterskie  eksternistyczne  ..................................................      300  z?  za  ka?dy przedmiot
4/ Realizowanie  przedmiotów  na
    innych  semestrach  (w  ramach
    odrabiania ró?nic programowych)
    50% kosztów ka?dego przedmiotu
    (niezale?nie od semestru)  ....................................................... za jedn? godzin?  dydaktyczn?: 
                                                                                                             7,50 z? x wspó?czynnik wagi 
                                                                                                             danego kierunku studiów
                                                                                                             (wg za??cznika 3).           
5/ Powtarzanie  okre?lonego  semestru
    lub  przedmiotu ( ów ):
    a/ na I i II semestrze wg pe?nych kosztów
       realizacji przedmiotu(ów) ....................................................     za jedn? godzin? dydaktyczn?: 7,50 z? x
                                                                                                              wspó?czynnik wagi danego kierunku    
                                                                                                              studiów (wg za??cznika 3);
     b/ od III do X  semestru 
        50% kosztów ka?dego powtarzanego
         przedmiotu  ...........................................................................   za jedn? godzin? dydaktyczn?: 7,50 z? x
                                                                                                             wspó?czynnik wagi danego kierunku
                                                                                                            studiów (wg za??cznika 3).       
6/  Powtarzanie okre?lonego  poziomu  (semestru)
     j?zyka  obcego  (lektoratu)  ..................................................... 11,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.                                                                                                                  
7/ Powtarzanie przedmiotów:
     psychologia i pedagogika, realizowanych
     w ramach programów studiów zwi?zanych
      z kszta?ceniem nauczycieli ...................................................  7,50 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
8/  Powtarzanie przedmiotów humanizuj?cych
        tj.: filozofia, logika, socjologia, realizowanych
        na poszczególnych kierunkach............................................ 7,50 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
9/ Powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka nauczania
  danego przedmiotu, realizowanych na
 poszczególnych kierunkach .......................................................  za jedn? godzin? dydaktyczn? : 
                                                                                                            7,50 z? x wspó?czynnik wagi  danego
                                                                                                             kierunku studiów (wg za??cznika 3)

§ 3
1.  Studia  dzienne wszystkich kierunków s? nieodp?atne.
2.  Na studiach dziennych pobiera  si?   op?at?  za  powtarzanie  przedmiotów:      
                                                      
     a/ na I i II semestrze wg pe?nych kosztów
        realizacji przedmiotu(ów) .........................................    za jedn? godzin? dydaktyczn?: 7,50 z? x
                                                                                                   wspó?czynnik wagi danego kierunku    
                                                                                                  studiów (wg za??cznika 3);
     
       b/ od III do XI  semestru 
          50% kosztów ka?dego powtarzanego
          przedmiotu  ..................................................................  za jedn? godzin? dydaktyczn?: 7,50 z? x
                                                                                                   wspó?czynnik wagi danego kierunku
                                                                                                   studiów (wg za??cznika 3). 

3. Za powtarzanie okre?lonego  poziomu  (semestru)
   j?zyka  obcego  (lektoratu)  ..............................................  11,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?                                            
                                                                                                       
 4.Za powtarzanie przedmiotów:
 psychologia i pedagogika, realizowanych w ramach
 programów studiów zwi?zanych z kszta?ceniem
 nauczycieli............................................................................ 7,50 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
 
5.  Za powtarzanie przedmiotów humanizuj?cych
      tj.: filozofia, logika, socjologia, realizowanych
      na poszczególnych kierunkach.......................................7,50 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.
 
6. Za powtarzanie przedmiotu pn.:
 Metodyka nauczania danego przedmiotu, 
 realizowanych na poszczególnych kierunkach ......................za jedn? godzin? dydaktyczn?:                                                                                  7,50 z? x wspó?czynnik wagi  danego
                                                                                                          kierunku studiów (wg za??cznika 3)

§ 4
Je?eli student studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, powtarzaj?cy przedmiot nie jest zobowi?zany do powtarzania ?wicze? – op?ata wynosi 300,00 –z? .

§ 5
Op?aty wymienione w § 2 pkt. 4,5,6,7,8,9 oraz w § 3 ust. 2,3,4,5,6 dotycz? zaj?? realizowanych w formie ?wicze? (wyk?ady s? nieodp?atne dla przedmiotów realizowanych w formie wyk?adów i ?wicze?). W przypadku realizowania przedmiotu tylko w formie wyk?adu, studenci ponosz? op?at? wg zasad okre?lonych odpowiednio dla ?wicze?.

§ 6
Nauczyciele  kierowani  przez  Kuratoria  O?wiaty,   za  studia  wymienione  w  § 2  pkt. 1 , wnosz? op?at? w pe?nej wysoko?ci przed rozpocz?ciem semestru. Po otrzymaniu przez uczelni? dofinansowania MEN, kwota refundowana podlega zwrotowi na rzecz nauczyciela.

§ 7
Studenci studiów zaocznych i wieczorowych, zobowi?zani do odbycia praktyki  pedagogicznej, wnosz? op?at? za praktyk? w wysoko?ci 65,00 z? za tydzie? zaj??.

§ 8
Op?at , o  których  mowa  w §1 ust. 1,2 oraz w  §  2, 3,4, 5 i 7 niniejszego  zarz?dzenia  nie  pobiera  si?   od    studentów      studiów   dziennych   i   zaocznych ,  przyj?tych   na   studia   przed   dniem 1 kwietnia  1991  roku .

§ 9
Studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych jest odp?atne. Kwot? odp?atno?ci na studiach dziennych wieczorowych i zaocznych okre?la za??cznik nr 4. Wymienione op?aty wnoszone s? przez kandydatów w terminach okre?lonych Uchwa?ami Senatu UWM w Olsztynie Nr 36 i Nr 37  z dnia 1 grudnia 2000 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych w 2001 roku.

§ 10
1.  Na  studiach  dziennych, wieczorowych  i  zaocznych  pobiera  si?  jednorazow?   zrycza?towan?  op?at?, z tytu?u  wszelkiego  rodzaju  przeniesie?  ........................... 500,00  - z?
 a/  przy zmianie formy studiów,
      b/ przy zmianie kierunku  lub  specjalno?ci,
 c/  z  innej  uczelni  itp.
2.  Po  wznowieniu  studiów,  studenta  obowi?zuje  wniesienie op?aty:
a/ za   powtarzany  przedmiot   ( powtarzane  przedmioty ) wed?ug  zasad  okre?lonych  w  §2   pkt. 5,6,7,8,9 oraz  w  § 3  ust. 2, 3,4,5,6 oraz § 4 i 5.
b/ za odrabianie ewentualnych ró?nic programowych  wed?ug  zasad  okre?lonych  w  § 2  pkt. 4 oraz § 5.
3.  Dokonywanie wszelkiego rodzaju przeniesie? studentów pierwszego semestru studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, mo?e nast?pi?:
1/ na studiach dziennych i wieczorowych - przed zako?czeniem trzeciego tygodnia zaj?? dydaktycznych,
     2/ na studiach zaocznych - przed rozpocz?ciem zaj?? dydaktycznych, przewidzianych na drugim zje?dzie.
4.  W przypadku przeniesienia studenta pierwszego semestru ze studiów zaocznych lub wieczorowych na studia zaoczne lub wieczorowe,  na poziomie wydzia?ów:
1/ wniesiona przez kandydata kwota odp?atno?ci za studia na wydziale rekrutuj?cym zostaje przekazana na rzecz wydzia?u przyjmuj?cego. Ró?nica w kwocie odp?atno?ci za studia powinna by? uregulowana na wydziale przyjmuj?cym;
2/ zrycza?towan? op?at? z tytu?u przeniesienia, student wp?aca na rzecz wydzia?u rekrutuj?cego.
5. W przypadku przeniesienia studenta pierwszego semestru studiów dziennych  na studia wieczorowe lub zaoczne na poziomie wydzia?ów, zrycza?towan? op?at? z tytu?u przeniesienia, student wp?aca na rzecz wydzia?u rekrutuj?cego.
6. W przypadku przeniesienia studenta pierwszego semestru studiów wieczorowych lub zaocznych na studia dzienne na poziomie wydzia?ów, zrycza?towan? op?at? z tytu?u przeniesienia, student wp?aca na rzecz wydzia?u przyjmuj?cego.
7. W przypadku przeniesienia studenta pierwszego semestru ze studiów dziennych na studia dzienne na  poziomie wydzia?ów, zrycza?towan? op?at? z tytu?u przeniesienia, student wp?aca na rzecz wydzia?u przyjmuj?cego.

§ 11
1. Wniesienie op?at wymienionych w §§  2, 3, 4, 5, 6,7, 9 i 10 ust. 1 i 2 warunkuje:
a/ wpisanie na semestr,
b/ rozpocz?cie realizacji  przedmiotu,
c/ realizacj? praktyki,
d/ przyst?pienie do  egzaminu  w  trybie  eksternistycznym.
2. Okre?lony zarz?dzeniem  tryb wnoszenia op?at stosuje si? równie? w przypadku wznowienia studiów i wszelkiego rodzaju przeniesie?.

§ 12
W  przypadkach  rezygnacji z nauki w czasie trwania semestru  -  wniesione op?aty nie podlegaj?  zwrotowi .

§ 13
1. W  uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach,  na wniosek studenta  (w przypadku studentów studiów dziennych  zaopiniowany ponadto przez wydzia?owy organ  samorz?du  studenckiego), dziekan mo?e wyrazi? zgod? na wniesienie op?aty za studia w dwóch  ratach z zachowaniem zasady:
  a/ uiszczenie I raty jest warunkiem wpisania na semestr,
  b/ uiszczenie II raty powinno nast?pi? w trakcie semestru, przy czym wniesienie op?aty (II raty) jest warunkiem przyst?pienia do sesji egzaminacyjnej letniej i zimowej.
2. Studenci studiów wieczorowych i zaocznych b?d?cy pracownikami Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie realizuj?cy kszta?cenie w Uniwersytecie,  mog?  ubiega?  si?   o obni?enie op?aty za studia do wysoko?ci 50% okre?lonej kwoty. Decyzj? podejmuje dziekan wydzia?u, na którym realizowany jest kierunek studiów. 
3. Postanowienia ust.1 i 2  nie dotycz?  studentów  studiów zaocznych wymienionych  w  § 2  pkt. 2 .
4.  Op?aty podlegaj?  ?cis?ej  ewidencji  w  dziekanatach.

§ 14
Zarz?dzenie  wchodzi  w  ?ycie  z  dniem   podpisania, z moc? od 1 lipca 2001 roku.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 26
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 czerwca 2001 roku

w sprawie: zasad studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym, w zwi?zku z art. 140  ustawy z 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym i paragrafu 1 ust. 6 Regulaminu Studiów UWM w Olsztynie, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Ustalam „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza na studiach prowadzonych systemem dziennym” – które stanowi? za??cznik 1 do niniejszego Zarz?dzenia.

§ 2
Ustalam „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza na studiach prowadzonych systemem wieczorowym” – które stanowi? za??cznik 2 do niniejszego Zarz?dzenia.

§ 3
Ustalam „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza na studiach prowadzonych systemem zaocznym” – które stanowi? za??cznik 3 do niniejszego Zarz?dzenia.

§ 4
1. Zasady studiowania w charakterze wolnego s?uchacza, obowi?zuj? w roku akademickim 2001/2002.
2. Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

DECYZJE  REKTORA


Decyzja Nr 6
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 kwietnia 2001 roku.

w sprawie: ograniczenia rozmów telefonicznych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zmianami) stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Ze wzgl?du na drastyczne ograniczenia przez MEN dotacji dydaktycznej polecam Dziekanom i Kierownikom Jednostek Mi?dzywydzia?owych dokonanie korekty liczby numerów telefonów uprawnionych do wyj?cia poza uczelni?. W celu zmniejszenia wydatków ograniczam dost?p do ruchu mi?dzymiastowego i mi?dzynarodowego, ustalaj?c nast?puj?ce zasady:

§ 2
Pe?ny dost?p maj?:
- Dziekani,
- Dyrektorzy Instytutów i Kierownicy Katedr,
- Kierownicy Jednostek Mi?dzywydzia?owych,
- Dyrektor Administracyjny,
- Kierownicy jednostek Administracji wskazani przez Dyrektora Administracyjnego.

§ 3
Dost?p do po??cze? mi?dzymiastowych maja:
- Prodziekani i Zast?pcy Dyrektora Administracyjnego,
- Kierownicy Zak?adów,
- Kierownicy Dzia?ów Administracji,
- G?ówni Specjali?ci,
- Kierownicy Dziekanatów.

§ 4
Dziekani Wydzia?ów mog? wskaza? inne telefony, które uzyskaj? mo?liwo?? po??cze? mi?dzymiastowych i mi?dzynarodowych.

§ 5
Dziekani wska?? osoby odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji rozmów mi?dzymiastowych i mi?dzynarodowych, s?u?bowych i prywatnych w miejscach, gdzie znajduj? si? uprawnione telefony.
Ewidencj? nale?y prowadzi? wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 1.
Pracownicy odpowiedzialni za ewidencj? rozmów maj? obowi?zek rozlicza? rozmowy s?u?bowe i prywatne. Wp?ywy za rozmowy prywatne nale?y wp?aca? do Kasy UWM, a pokwitowania przekazywa? osobom odpowiedzialnych za rozliczenia.

§ 6
Telefony uprawnione poddawane b?d? kontrolnym bilingom. W przypadku stwierdzenia niezgodno?ci ewidencji z bilingiem ograniczone b?d? uprawnienia.

§ 7
Wykazy numerów ze skorygowanymi wg powy?szych zasad uprawnieniami oraz nazwiska osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji nale?y z?o?y? do sekcji Telekomunikacji do dnia 15 kwietnia 2001 r. wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 2.

§ 8
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 7
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 czerwca 2001 roku.

w sprawie: wynagradzania cz?onków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz cz?onków Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Rekrutacyjnej.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zmianami) stosownie do rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 maja 2001 roku zmieniaj?cego rozporz?dzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich (Dz.U. Nr 52, poz.542.), stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Ustala si? wynagrodzenie rycza?towe nauczycielom akademickim bior?cym udzia? w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2001/2002 roku, jak ni?ej :
1. przy liczbie kandydatów do 2000 osób
• przewodnicz?cy                           -  270,00 z?
• sekretarz                                       -  405,00 z?
• pozostali cz?onkowie                    -  202,00 z?
2. przy liczbie kandydatów od 2001 do 4000 osób
• przewodnicz?cy                           -  330,00 z?
• sekretarz                                       -  495,00 z?.
• pozostali cz?onkowie                    -  247,00 z?.
3. przy liczbie kandydatów ponad 4000 osób
• przewodnicz?cy                            -  420,00 z?.
• sekretarz                                        -  630,00 z?.
• pozostali cz?onkowie                     -  315,00 z?.

§ 2
Ustala si? wynagrodzenie rycza?towe nauczycielom akademickim, bior?cym udzia? w pracach wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2001/2002 roku, jak ni?ej:
1. przewodnicz?cy                                      -  65,00 z?. za ka?dych 50 kandydatów;
2. sekretarz komisji – przy liczbie kandydatów:
• do 200 osób                                        -   490,00 z?.
• od 201 do 400 osób                           -   585,00 z?.
• ponad 400 osób                                  -   780,00 z?.
3. pozostali cz?onkowie komisji               -   26,00 z?  za ka?dych 50 kandydatów.

§ 3
W przypadku powo?ania drugiego sekretarza wydzia?owej lub kierunkowej komisji rekrutacyjnej, wynagrodzenie ka?dego sekretarza ustala si? wg zasad okre?lonych w § 2 pkt. 2 oraz § 7.

§ 4
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 pkt. 1 i 3 oblicza si? na podstawie liczby kandydatów, którzy przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego (z?o?yli dokumenty), zaokr?glaj?c j? do najbli?szej warto?ci dziel?cej si? przez 50.

§ 5
1. Za sprawdzenie  pracy pisemnej jednego kandydata egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysoko?ci 6,50 z?. W przypadku sprawdzenia jednej pracy pisemnej przez kilku egzaminatorów, ich ??czne wynagrodzenie nie  mo?e by? wy?sze ni? 13,00 z?.
2. Za przeprowadzenie jednego egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej ka?dego kandydata egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysoko?ci 6,50 z?. Wynagrodzenie to mo?e by? wyp?acone tylko jednej osobie – egzaminatorowi prowadz?cemu egzamin lub rozmow? z danego przedmiotu, niezale?nie od liczby cz?onków komisji egzaminacyjnej.
3. Za prowadzenie egzaminu z umiej?tno?ci praktycznych, cz?onkowie komisji egzaminacyjnej, otrzymuj? wynagrodzenie w wysoko?ci 6,50 z? za przeprowadzenie jednego egzaminu praktycznego ka?dego kandydata.

§ 6
Egzaminator bior?cy równocze?nie udzia? w pracach uczelnianej lub wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej otrzymuje tylko jedno (wy?sze) z wynagrodze? wymienionych w § 1, § 2, § 4, § 5 ust. 1-2 .

§ 7
Cz?onkowie uczelnianej i wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej nie b?d?cy nauczycielami akademickimi, otrzymuj? wynagrodzenie rycza?towe za powierzon? prac? w wysoko?ci odpowiadaj?cej wynagrodzeniu ustalonemu dla odpowiednich funkcji w tych komisjach przez nauczycieli akademickich – przy uwzgl?dnieniu warunku, ?e prace b?d?ce przedmiotem umowy nie nale?? do obowi?zków pracownika i s? wykonywane poza obowi?zuj?cym pracownika wymiarem czasu pracy.

§ 8
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

             
Decyzja Nr 8
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 czerwca 2001 roku.

w sprawie: ramowej organizacji roku akademickiego 2001/2002 na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385), stosownie do § 2 ust. 3 Regulaminu Studiów, stanowi?cego za??cznik do Uchwa?y Nr 6 Senatu UWM w Olsztynie z 24 wrze?nia 1999 r., stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Ustala si? ramow? organizacj? roku akademickiego 2001/2002,  jak w za??czniku do niniejszej decyzji.

§ 2
Dopuszcza si? inne terminy sesji egzaminacyjnych, ustalone przez kierownictwa wydzia?ów dla studentów studiów zaocznych, którzy rozpoczn? zaj?cia dydaktyczne wcze?niej ni? w pa?dzierniku 2001 roku.

§ 3
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania, z moc? od 1 pa?dziernika 2001 roku.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Za??cznik do decyzji Nr 8 Rektora UWM w Olsztynie
z dnia 4 czerwca 2001 roku

Ramowa organizacja roku akademickiego 2001/2002
na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych

Semestr Data
Uczelniana i wydzia?owe inauguracje
roku akademickiego 1-3.10.2001 r.
semestr
zimowy zaj?cia dydaktyczne
 4.10.2001r. – 21.12.2001r.*
 wakacje zimowe
 22.12.2001r. – 5.01.2002r.
 zaj?cia dydaktyczne
 7.01.2002r.- 25.01.2002r.
 sesja egzaminacyjna zimowa
 28.01.2002r.- 9.02.2002r.
 sesja egzaminacyjna zimowa-poprawkowa
 11.02.2002r.- 16.02.2002r.
semestr
letni zaj?cia dydaktyczne
 18.02.2002r.- 28.03.2002r.
 wakacje wiosenne
 29.03.2002r.- 2.04.2002r.
 zaj?cia dydaktyczne
 3.04.2002r.- 7.06.2002r.**
 sesja egzaminacyjna letnia
 8.06.2002r.- 21.06.2002r.
 wakacje, praktyki wakacyjne
 22.06.2002r.- 27.09.2002r.
 sesja egzaminacyjna jesienna-poprawkowa
 2.09.2002r.- 14.09.2002r.
* w tym 2.11.2001 r. (pi?tek) – dzie? rektorski
** w tym 2.05.2002 r. (czwartek) – dzie? rektorski

 

INNE

PISMA

L.dz.DYR.-00-671/2001
Olsztyn, dnia 09.04.2001 r.
Z-ca Dyrektora ds. Maj?tku Uczelni
Z-ca Dyrektora ds. Adm.-Gospodarczych
Kwestura
Kierownicy Biur
G?ówny In?ynier

W zwi?zku z analiz? kosztów wynagrodze? bezosobowych oraz podj?ciem dzia?a? oszcz?dno?ciowych funkcjonowania administracji centralnej i obs?ugi Uniwersytetu uprzejmie informuj?, ?e z dniem 05.04.2001 roku zawieranie umów zlece? na wykonanie prac wymaga? b?dzie bezpo?redniej akceptacji dyrektora administracyjnego.

Dyrektor Administracyjny
Dr in?. Aleksander Socha


Olsztyn, dnia 09.04.2001 r.
PP. Kierownicy
Jednostek Organizacyjnych UWM

 Uprzejmie informuj?, ?e w celu poprawienia efektywno?ci gospodarowania ?rodkami finansowymi przyst?puje si? do likwidacji bazy magazynowej Uniwersytetu. Przedsi?wzi?cie to spowoduje ograniczenie kosztów zwi?zanych ze sk?adowaniem zapasów oraz funkcjonowaniem obs?ugi i infrastruktury magazynowej. Magazyny UWM b?d? funkcjonowa? do momentu osi?gni?cia stanu zerowego zapasów.
 Zamówienia Jednostek UWM b?d? realizowane bezpo?rednio przez pracowników Sekcji Zaopatrzenia i transportu, zgodnie z procedur? ustawy o zamówieniach publicznych. W przypadku pilnych dostaw towarów, Jednostki UWM mog? same realizowa? zamówienia, ale tylko w zakresach rzeczowych obj?tych umowami. Wykaz firm, z którymi zawarto umowy za 2001 rok przedstawia za??cznik nr 1.
 Realizacja zamówie?, za zgod? Kierownika Jednostki b?dzie nast?powa?a tego samego dnia – przy zg?oszeniu do godz. 1000, dnia nast?pnego – przy zg?oszeniu po godz. 1000.
 Na zamówieniach nale?y poda? ?ród?o finansowania potwierdzone przez Kwestur? oraz wskaza? osob? upowa?nion? do odbioru towaru lub us?ugi.
 W nawi?zaniu do Zarz?dzenia Nr 2 w sprawie zasad dokumentowania zdarze? finansowych uprzejmie przypominam, i? faktury zakupu i sprzeda?y nale?y sk?ada? do cenzury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Z?o?enie dokumentu po tym terminie skutkowa? b?dzie naliczeniem odsetek karnych obci??aj?cych dana jednostk? organizacyjn?.

Dyrektor Administracyjny
Dr in?. Aleksander Socha


Olsztyn, dnia 18.04.2001 r.
PP. Kierownicy
Jednostek Organizacyjnych
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego

W zwi?zku z powtarzaj?cymi si? przypadkami wykupywania kart parkingowych upowa?niaj?cych do wjazdu na teren UWM z tematów badawczych b?d? ze ?rodków przeznaczonych na dydaktyk?, uprzejmie przypominam, ?e karta parkingowa jest indywidualn? spraw? ka?dego pracownika i powinna by? op?acana ze ?rodków w?asnych.

Dyrektor Administracyjny
Dr in?. Aleksander Socha


Ta strona by?a odwiedzana 6 razy (w tym z UWM 5 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-10
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa